Resultatopgørelse

Udgiftsbaseret resultatopgørelse


*Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt, - under anlæg er udtryk for salgsindtægter

Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: Noter til regnskabet.