Personaleoversigt

Personaleoversigt 2013-2016 – Fordelt på hovedkonto

Personaleoversigten angiver det faktiske personaleforbrug omregnet til fuldtidsansatte målt i års- værk. Oversigten tæller alle personer, som har været afønnet af Egedal Kommune, det vil sige både fastansatte og timelønnede personer. Ansatte som er langtidssygemeldte, eller på barsel, tæller også med i personaleoversigten. Opgørelsen er baseret på forbruget. Det betyder, at nyansattes ferie fratrækkes.

Personaleoversigten er opdelt på hhv. hovedkonto og på centre. I den personaleoversigt som er opdelt på centre, er elever og personer i jobtræning skilt ud.

Ser man på det samlede personaleforbrug i perioden 2013 – 2016, er der tale om et fald på 39,6 årsværk over en 4-årig periode.

Personaleoversigt 2013-2016 – Fordelt på centre

Det totale personaleforbrug i 2016 var på 2.738,7 årsværk.

Direktører og Sekretariater

Direktion og Sekretariat har anvendt 7,5 årsværk i 2016. Det er 0,9 mindre end i 2015, og skyldes stillingsledighed og nedsat tid.

Reduktionen på 1,5 årsværk i forhold til 2014 skyldes, at direktionen er reduceret fra 4 til 3 direktører. Dertil blev én medarbejder omplaceret til Center for Ejendomme og Intern Service.

Center for Administrativ Service

Fra 2013 til 2016 er antallet af fuldtidsmedarbejdere i Center for Administrativ Service steget fra 60,4 til 76,8 svarende til en samlet stigning på i alt 16,4 årsværk.

Nettostigningen dækker over, at der i perioden både er tilført en række opgaver til det samlede område, men modsat også, at der er sket en række effektiviseringer og reduktioner, der har betydet, at stillinger er nedlagt.

I forbindelse med en organisationsændring i 2013 blev der tilført ca. 14 fuldtidsstillinger til det nyoprettede Center for Administrativ Service, idet Borgmestersekretariat og Indkøbsfunktion blev samlet i Center for Administrativ Service.

I december 2014 blev der oprettet endnu en ny afdeling i Center for Administrativ Service; Digi- talisering og Effektivisering og der blev i den forbindelse tilført nye opgaver, normeret til i alt 9 årsværk. Afdelingen blev bemandet ved overførsel af personale fra øvrige Center for Administrativ Service -afdelinger og fra Center for Borgerservice. Endvidere blev der givet en tillægsbevilling til opnormering af digitaliseringsområdet med 3 årsværk. Opnormeringen er nansieret ved effektivi- seringer på it-kontrakter.

I januar 2016 blev oprettet et centralt regnskabsteam i Center for Administrativ Service. Teamet varetager regningsbetaling og bogføring for hele Egedal Kommune. Teamet blev bemandet ved overførsel af medarbejdere fra de øvrige centre (medarbejdere som fulgte med deres opgaver eller dele af deres opgaver). Netto blev der tilført 10 årsværk fra øvrige centre.

Udover netto-forøgelsen på 16,4 årsværk, er der således også sket en netto-reduktion på 16,6 årsværk samlet set for centret. Dette er opnået i forbindelse med NØPS-implementeringen og rådhus- effektiviseringerne samt løbende effektivisering på det administrative område.

Center for Skole og Dagtilbud

Fra 2015 til 2016 er antallet af fuldtidsstillinger i Center for Skole og Dagtilbud faldet fra 1.426,04 til 1.409,45 fultidsstillinger, svarende til 16,59 årsværk.

For folkeskoler inkl. SFO samlet er der en reduktion på ca. 6 årsværk, hvilket hovedsageligt skyldes et lavere antal klasser i skoleåret 2016/2017 end i 2015/2016. På grund af budget – og regnskabs- regler er der overført et antal stillinger fra skolefritidsordninger, svarende til det antal medarbejdere fra SFO, som varetager den understøttende undervisning i folkeskolen.

Dagplejen er reduceret på grund af nednormering med ca. 10 stillinger.

Klubberne er forøget med ca. 2 stillinger på grund af svagt stigende medlemstal.

Der er på grund af organisatoriske ændringer yttet personale fra centeret centralt til daginstitutionsområderne. Ændringerne er, at personale til frokostordning og ressourcepædagoger, som tidligere var ansat centralt under centeret, er flyttet ud i institutionsområderne.

Der er reduceret med ca. 0,75 stilling på Tandplejen på grund af budgetreduktion.

I Centerets sekretariat er der reduceret med 5,3 stillinger på grund af budgetreduktioner.

Center for Sundhed og Omsorg

Samlet set er der en stigning i antal årsværk i Center for Sundhed og Omsorg fra 428 årsværk i 2015 til 440 årsværk i 2016, svarende til 12 årsværk.

Årsagerne til dette skal søges i ere forhold. Dels åbnede det nye plejecenter Egeparken den 1. april, hvilket har givet en gradvis tilvækst i antallet af årsværk på 30 nye stillinger. Ved åbningen af Egeparken lukkede de 7 ventepladser på Porsebakken, hvilket har reduceret antallet af årsværk med 14. Den demogra ske tilvækst i 2016 har betydet tilførsel af 3 årsværk til hjemmeplejen og sygeplejen. Værdighedsmilliarden gav i 2016 en tilvækst på 6 fuldtidsstillinger. Der blev i 2016 an- vendt 2,6 mio. kr. ud af 6,3 mio. kr. på lønninger.

På Træningsområdet er der gennemført besparelser på genoptræning, der bl.a. har afkortet forlø- bene, svarende til en reduktion på 5 årsværk.

Center for Borgerservice

Personaleforbruget i Center for Borgerservice udgør i 2016 99,83 årsværk, heraf 4,01 årsværk vedr. brugerstyrede hjælpeordninger i henhold til Servicelovens §§ 95 og 119, som ikke er administrativt personale.

De øvrige 95,82 årsværk fordeler sig på følgende måde:

Bibliotekerne 24,31 årsværk, Borgertorvet 14,30, Borgerkontakt 12,30 og Den Tværfaglige Myndighed 44,91 årsværk.

Samlet set falder konto 6 med 6,31 årsværk som skyldes opsigelse/fratrædelse af tre medarbej- dere i 2016, fratrædelse af en medarbejder uden genbesættelse, samt en medarbejder er gået på halvtid ligeledes uden genbesættelse. Herudover er to medarbejdere på integrationsområdet flyttet fra kto. 6 til kto. 5.

Jobcenter

Personaleforbruget under Jobcenteret i 2016 er stort set uændret i forhold til 2015, idet den lille nedgang skyldes, at en medarbejder er gået ned i arbejdstid.

Center for Social Service

Samlet set er der 338,1 fuldtidsstillinger i 2016, hvilket er et fald på 3,9 fuldtidsstillinger i forhold til 2015. Ændringer i antal ansatte kan opdeles i tre tendenser på områderne administration, forebyggelse og botilbud; Der er en stigning i antal ansatte i administrationen (Hovedkonto 6) på 4,4 fuldtidsstillinger, som en konsekvens af Tæt-på-Tværs, hvor der investeres i sagsbehandlere. Der er et fald på forebyggende foranstaltninger på -10 fuldtidsstillinger, som er en konsekvens af Tæt-på-Tværs og andre reduktionsforslag herunder centralisering af regningsbetaling, halvering af åbningstid på Aktivitetstilbud Egehuset socialpsykiatri, reduktion i aflastning og ledsagerordning (Team Handicap -1,4 stilling, Team socialpsykiatri -0,9, Udekørende teams børn og unge -2,2 §§-ansatte -0,9 aflastninger og ledsagerordning §§-ansatte -0,6). På botilbud, hvor 2/3 af udgif- terne er eksternt finansieret af køberkommuner, er der en stigning på 1,7 stilling.

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service har anvendt 45,7 årsværk i 2016. Det er 5,5 årsværk færre end i 2015, som skyldes en pensionering samt at Redningsberedskabet i 2016 blev udskilt i Frederiksborg Brand & Redning I/S.

I 2015 blev der anvendt 51,2 årsværk. Det var et fald på 5,2 årsværk i forhold til 2014. Det skyldes tekniske servicemedarbejdere, der blev omplaceret til skolerne. Fra 2013 til 2014 var der et større fald på 15,6 årsværk, da kantinen blev flyttet til Center for Sundhed og Omsorg. Derudover betød dannelsen af et tværkommunalt it-selskab med Ballerup og Furesø Kommune, at 5,7 årsværk blev virksomhedsoverdraget til IT-Forsyningen I/S.

Center for Teknik og Miljø

I Center for Teknik og Miljø har der været et samlet fald i antallet af ansatte fra 69,3 til 66,1 årsværk. Der har været en reduktion i medarbejderstaben på Materielgården, som skyldes gennemførelse af ”Ny Drift”, hvorved ere opgaver enten er sendt i udbud eller købt hos eksterne leve- randører. På affaldsområdet er faldet i antal årsværk begrundet i bortfald af en vikarstilling. Det administrative arbejde med skadedyrsbekæmpelse er i løbet af 2016 blevet opnormeret til 0,86 årsværk, dog først med fuldt gennemslag i 2017. Opgaven er tidligere blevet udført af en ex-medarbejder med 0,5 årsværk. Kravene til kommunernes indsats med forebyggelse, kontrol og administration er blevet øget med den nye Rottebekendtgørelse. Der er herudover reduceret med 1 årsværk i sekretariatet, samtidig som der er projektansat 1 årsværk til virksomhedsområdet.

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Det samlede antal medarbejdere er faldet fra 77,6 årsværk til 76,5 årsværk i 2016. Der har ikke været store ændringer i personalegruppen, men i forbindelse med lukningen/renoveringen af svømmehallen i Ølstykke fra april måned og året ud, blev nogle af stillingerne her nedlagt i 2016.