Omkostningsbaseret balance

Balance


* Fortegn: + angiver beholdninger, - angiver gæld. Grunde og bygninger er pr. 1.1.2010 delt i hver sin kategori

Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: Noter til regnskabet.

Kommentarer til omkostningsbalancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort ultimo året for både regnskabsåret og året før. Passiverne er summen af egenkapital og forpligtigelser.

Der er sket en samlet tilgang i aktiver og passiver fra 2015 til 2016 på ca. 775 mio. kr. fra 3.460 til 4.236 mio. kr. I 2016 er der foretaget primo korrektioner på posten langfristede tilgodehavender (funktion 9.21-9.27), der samlet udgør 11 mio. kr. Korrektionen er foretaget i forhold til Egedal Kommunes depoter til sælg og lej tilbage arrangement pga. udeståender i bogføring fra 2015.

Materielle anlægsaktiver:

Værdien af kommunens materielle anlægsaktiver er faldet med 80,1 mio. kr., hvilket primært skyldes afskrivning på bygninger.

Finansielle anlægsaktiver:

De finansielle anlægsaktiver er steget med 849,8 mio. kr. hvilket primært skyldes ændret princip for indregning af langsigtede tilgodehavender.

Omsætningsaktiver:

Omsætningsaktiver er steget med 5,3 mio. kr. Den likvide kassebeholdning er steget med ca.1,7 mio. kr. og tilgodehavender er steget med 3,7 mio. kr.

Hensatte forpligtigelser:

Funktionen dækker forpligtigelser vedrørende tjenestemandspensioner, åremålsansættelser og arbejdsskadeforpligtelse. Kommunens forpligtigelser er fra 2015 til 2016 steget med ca. 37,5 mio. kr. primært på grund af indregning af arbejdsskadesforpligtelse.

Herudover er der afsat 4,2 mio. kr. til eventuelt tab i forbindelse med en verserende retssag. Der er foretaget en aktuarberegning pr. 31. december 2012. Aktuarberegning skal foretages hvert 5. år.

Gældsforpligtigelser:

De samlede gældsforpligtigelser er faldet med 51,6 mio. kr. Forklaringen er dels, at der er foretaget primo korrektioner af restgæld og dertil, at der er afdraget på gælden.

Egenkapitalen:

Egenkapitalen er steget fra 1.292 mio. kr. i 2015 til 2.081 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til en stigning på ca. 795,4 mio. kr.