Noter til regnskab

Noter til den udgiftsbaserede resultatopgørelse


Note 1 Indtægter

* Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2016 en uændret udskrivningsprocent for den kommunale indkomstskat på 25,7 procent og en grundskyldpromille på 23,98 procent. Det blev samtidig besluttet at budgettere på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Indkomstskatten indbragte 2.079,3 mio. kr. i 2016.

Kommunens indtægter fra selskabsskat, anden skat og dækningsafgift har udgjort 35,8 mio. kr. Det svarer stort set til samme niveau som indtægterne indbragte i 2014 og 2015 regnskaberne.

Anden skat vedrører kildeskattelovens § 48 E, populært kaldet forskerskatten, samt skat af dødsboer og har udgjort 2,1 mio. kr.

Grundskyld indbragte 241,8 mio. kr., hvilket er 12,8 mio. kr. mere end i 2015.

Egedal Kommune har totalt modtaget 14,4 mio. kr. i generelle tilskud. Heraf udgør udgifterne til den kommunale udligning 136,7 mio. kr., mens der er modtaget 139,9 mio. kr. i statstilskud – inkl. reguleringer. Udligning af selskabsskat har bibragt 27,9 mio. kr., mens udligning vedrørende udlændinge har kostet netto 4,9 mio. kr. Der er i 2016 betalt 5,5 mio. kr. i bidrag til regionen og et bidrag på 4,4 mio. kr. til puljen for Kommuner i Hovedstadsområdet med økonomiske vanskeligheder.

Indtægter fra tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud har udgjort 4,2 mio. kr., generelt løft af ældreplejen 4,4 mio. kr. Og styrket løft af ældreplejen 6,2 mio. kr.

Indtægterne fra tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet har for Egedal Kommune udgjort 11,2 mio. kr. mens bidrag til andre kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer har udgjort 2,8 mio. kr.


Note 2 Finansielle poster

* Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

De samlede renteindtægter for 2016 udgør i alt 15,5 mio. kr. Størstedelen af renteindtægterne kommer fra forrentning af SOLT kapitalen, som i 2016 har givet et afkast på 12,6 mio. kr.

SOLT er forkortelsen for ”sælg og lej tilbage”. Det omfatter aftaler Egedal Kommune har indgået vedrørende hovedsageligt skolebygninger i Stenløse og Ølstykke. SOLT er nærmere beskrevet under beretninger.

De samlede renteudgifter for 2016 udgør 14,9 mio. kr. Renteudgifter af langfristet gæld vedrører renter af kommunens lån.

Noter til finansieringsoversigten


Tabel 3 Lån

* Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Der er i 2016 optaget lån for 26,14 mio. kr. Årets låneberettigede udgifter udgjorde i 2016 i alt 21,97 mio. kr., hvorfor der er optaget lån for 4,17 mio. kr. for meget. Dette reguleres i 2017.


Note 4 Likvide aktiver

* Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Den likvide beholdning er steget fra 2015 til 2016 med 1,7 mio. kr. Hovedårsagen er en stigning i værdien af realkreditobligationerne.

Noter til den omkostningsbaserede balance


Note 5 Kortfristede tilgodehavender

* Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Kommunens kortfristede tilgodehavender er fra 2015 til 2016 steget med 3,7 mio. kr.

Saldoen på kortfristede tilgodehavender er et øjebliksbillede ultimo regnskabsåret, som kan variere relativt meget. Mellemregninger mellem årene varierer relativt meget fra 2015 og 2016 sammenlignet med tidligere år. Dette skyldes ændrede konteringsregler.


Note 6 Langfristede tilgodehavender

* Fortegn: + angiver tilgodehavende, - angiver gæld

Langfristede tilgodehavender er fra 2015 til 2016 steget med i alt 0,844 mio. kr.

Stigningen vedrører aktier og andelsbeviser der i 2016 er på 1.507,2 mio. kr. hvilket er en stigning på 0,89 mio. kr.


Note 7 Hensatte forpligtigelser

* Fortegn: + angiver tilgodehavende, - angiver gæld

Tabellen med hensatte forpligtigelser viser en stigning på 39,3 mio. kr. fra 2015 til 2016. Stigningen skyldes primært hensættelse til skadesforpligtelse på 35,8 mio.kr. Der har ikke tidligere været hensat til skadesforpligtelse. Herudover sker der en stigning i pensionsforpligtelsen, skyldige feriepenge samt ny hensættelse vedrørende verserende retssager.

Den kommunale forpligtigelse vedrørende åremålsansættelser optages i regnskabet. Beløbet er et udtryk for den forpligtigelse, i form af fratrædelsesgodtgørelse, som kommunen har i forbindelse med ophør af et åremålsansættelsesforløb.


Note 8 Kortfristet gæld

* Fortegn: + angiver beholdninger, - angiver gæld

Kommunens kortfristede gæld er faldet med 31,5 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Anden kortfristet gæld er faldet med 49,4 mio. kr. Anden kortfristet gæld er gæld til kommunens leverandører af varer og tjenesteydelser.


Note 9 Langfristet gæld

* Fortegn: + angiver beholdninger, - angiver gæld

Den samlede langfristede gæld er i 2016 faldet med 20,9 mio. kr. Faldet skyldes hovedsageligt, at den samlede restgæld på SOLT er faldet i 2016, som følge af afdrag på gælden. I 2016 er der foretaget primo korrektioner, da der var manglende tilpasninger fra 2015.


Note 10 Udvikling i egenkapitalen

Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommunens aktiver/formue og passiver/gæld. Egenkapitalen er på denne måde et udtryk for kommunens formue. Fra 2015 til 2016 er egenkapitalen steget med 789 mio. kr.

Der er nærmere redegjort for udviklingen i aktiver og passiver i kommentarerne til omkostningsbaseret balancen pr. 31.12.2016.


Note 11 Garanti forpligtigelser

Tabellen viser udviklingen i de garantier, eventualrettigheder og –forpligtigelser, som kommunen har godkendt, og som det fremgår af tabellen, har disse forpligtigelser været svingende de seneste år.

I Bilag til Årsrapport er forpligtigelserne specificeret.