Ledelsespåtegning

Økonomiudvalget har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Egedal Kommune.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem, idet de deri krævede skemaoversigter findes i et særskilt bilag.

Vi anser de transaktioner, der er afspejlet i regnskabet som værende i overensstemmelse med de love og regler, som kommunen er underlagt, ligesom de underliggende dispositioner er gennemført ud fra skyldige økonomiske hensyn.

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at årsrapporten overdrages til revision.

Ølstykke, den 19. april 2017.