Konto 7 Finansindtægter og -udgifter

1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning og skatter mv. Kontienes formål er at skabe overblik over kommunens aktiviteter indenfor de nævnte områder.

Primære opgaver:

Konto 7 skal vise kommunens indtægter og udgifter indenfor renter, tilskud og udligning samt skatter.

Politisk(e) udvalg:

Økonomiudvalget.

2. Strategi og resultatmål

Væsentlig strategisk mål for budgetperioden (2016-19)

  • Regninger skal betales til tiden.

Særlig fokusområde

  • Afstemning af alle konti under funktion 07 ud fra en fastlagt kadence.

Finansielle mål:

Beskrivelse af mål

Måltal

Resultat

Effektivisering på 5 % af rentekontoen vedr. regninger.

 

Regninger er generelt blevet betalt til tiden. For samtlige konti er opstillet KPI’er, der følges op på ugentligt.

Ikke-finansielle mål:

Beskrivelse af mål

Måltal

Resultat

Alle konti under funktion 07 afstemmes hvert kvartal.

 

Målet er ikke nået, da der ikke været fokus på afstemninger i organisationen og en væsentlig del af afstemninger først er foretaget ultimo året.

De finansielle poster i 2016

De finansielle poster omfatter kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning, kommunens renteindtægter og -udgifter, garantiprovision, kurstab mv.

Renteindtægter og -udgifter kommer fra bankindeståender, kommunens lån til bl.a. ældreboliger, samt beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskatter. Andre finansielle finansindtægter er garantiprovision, der er den provision kommunen opkræver for at være garant for eksempelvis kommunens fjernvarmeselskaber. Kurstab der også medregnes til finansudgifter, er de omkostninger der er ved hjemtagelse af lån.

For de finansielle poster der vedrører renter af langfristede lån, er det væsentligt løbende at overvåge renteudviklingen. Da det kan være relevant med låneomlægninger, renteswap eller andet.

Kommunens praksis for at opkræve garantiprovision, er i 2016 ændret fra, at der hidtil har været opkrævet et engangsbeløb, til at der nu opkræves en løbende provision, dvs. indtægterne fordeles over flere år.

Egedal kommunes udgifter finansieres primært af indtægterne ved skatter. Særligt den kommunale indkomstskat og grundskylden vejer tungt.

Herudover indgår statstilskud og den kommunale udligning i finansieringen af kommunens aktiviteter.

Statstilskuddet beregnes efter folketal mens den kommunale udligning beregnes ud fra en række socioøkonomiske og aldersbestemte kriterier.

Byrådet valgte for budget 2016 på grundlag af administrationen beregninger, at tage imod statens garanti for årets indtægter og udgifter ved skatter, tilskud og kommunal udligning. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver sikkerhed for kommunens indtægter.

Kommunerne kan også vælge at selvbudgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget. Det giver mulighed for en gevinst for kommunen, hvis det faktiske udskrivningsgrundlag udvikler sig gunstigt, men det giver også risiko for et tab, hvis udviklingen går dårligere.

3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab

Udgifterne vedrører hovedsagligt udligning til andre kommuner, renteudgifter, der er udgifter til renter på langfristede lån, realkreditlån og indskud i pengeinstitutter. Dertil kommer udgifter til købsmoms. Det oprindelige budget var på 201, 6 mio. kr. Det samlede udgiftsregnskab er på 205 mio. kr. Forskellen mellem oprindeligt budget og regnskab er på 2,9 mio. kr. hvilket skyldes lavere renteudgifter. Afvigelsen mellem regnskab og korrigeret budget er på 1,8 mio. kr. og dermed noget mindre. Det skyldes løbende tilpasning til det lavere niveau af renteudgifter.

Indtægtssiden omfatter skatter,tilskud og renteindtægter. De største indtægter stammer fra skatterne og statslige tilskud der bidrager med 2.133,1 mio. kr. og dernæst renteindtægter fra SOLT, som dog er bundne midler.

Da Egedal Kommune valgte statsgaranteret skatteudskrivning for 2016 er der kun en mindre afvigelse mellem korrigeret budget og regnskab, fordi der i statsgarantien ligger, at de realiserede indtægter stort set svarer til budgettet.

Det oprindelige indtægtsbudget var på netto 2.585 mio. kr. Der er tale om en stor prognosepræcision med et samlet regnskab der ligger blot 5 mio. kr. lavere end oprindeligt budget og 1,3 mio. kr. lavere end korrigeret budget, er. Det samlede beløb er et nettobeløb der omfatter både mindreindtægter og merindtægter. Det drejer om bl.a. færre renteindtægter fra lån til betaling af ejendomsskatter på 0,5 mio. kr., færre indtægter fra renter i betalingskontrol på 0,6 mio. kr., mindre afkast fra SOLT på 5,6 mio. kr., færre indtægter fra grundskyld på 0,9 mio. kr. Samtidig har der i 2016 været flere indtægter vedrørende udligning af udlændinge på -2,3 mio. kr. og flere indtægter vedrørende tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen på 0,3 mio. kr.

3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere

Resultater

  1. Renter

Renter omfatter renter af kommunens likvide aktiver, renter af kortfristede tilgodehavender og renter af langfristede tilgodehavender. De likvide aktiver er budgetlagt ud fra Nationalbankens indskudsbevisrente på 0,05 % + tillæg, jf. den aftale kommunen har med Nordea samt aftaler om indgåelse af diverse aftaleindskud.

Renter af kort- og langfristede tilgodehavender dækker over poster som renter af betalingstilgodehavender, pantebreve, beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskatter.

  1. SOLT

Afkastet af beholdningen i SOLT-depotet var i 2016 oprindeligt budgetlagt med 24,3 mio. kr. Budgettet var lagt ud fra de seneste års afkast. Ved korrigeret budget blev forventningerne nedjusteret til 18,3 mio. kr. på baggrund af det realiserede afkast medio året og kapitalforvalternes forventninger til årets samlede afkast.

Resultatet i 2016 er et væsentligt lavere afkast på 12,6 mio. kr. hvilket er uddybet i beretning om SOLT.

  1. Skatter, tilskud og udligning

Byrådet skulle ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen i 2016 ville tage mod statens tilbud om en garanti for skatter, tilskud og udligning – eller om kommunen ville vælge at selvbudgettere på grundlag af kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb.

Byrådet valgte for budget 2016 på grundlag af administrationen beregninger, at tage imod statens garanti for årets indtægter og udgifter ved skatter, tilskud og kommunal udligning.

Tilskud- og udligningssystemet består af et statstilskud samt en landsudlig-ning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover indgår et beskæftigelsestilskud samt visse særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.
Indtægterne er indgået som forventet.

 

3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab

Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.

Figuren afspejler, at det korrigerede budget indtil september har medført en større prognosepræcision end oprindeligt budget, der viser en jævn kurve hen over året. I oktober er der dog en relativ stor afvigelse mellem det korrigeret budget og det oprindelige budget, der skyldes at der var en forventning om udgifter til købsmoms, som dog i stedet netto blev indtægter fra refusion af købsmoms, der er afspejlet i kurven ultimo året.

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Figuren afspejler et næsten entydigt sammenfald mellem oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab, der er dog to afvigelser.  Den største afvigelse, der ses i februar skyldes væsentligst en tidligere afregning af grundskyld end forventet. Afvigelsen i årets første fire måneder fra oprindeligt budget skyldes manglende tilpasning af budgetforudsætninger. 

4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab

Tabel 3 angiver regnskabet for 2016 fordelt på aktiviteter.

Renteindtægter

Regnskabet for aktiviteten renteindtægter viser et samlet resultat på -2,8 mio. kr. Det er 1,4 mio. kr. færre indtægter end oprindeligt budget og 1,5 mio. kr. i merindtægter i forhold til korrigeret budget.

Afvigelserne skyldes, at der i 2016 har været et lavere renteniveau, men ikke så lavt, som de forventninger der blev lagt ind i korrigeret budget.

SOLT- indtægter

SOLT indtægterne i 2016 er afkastet fra kommunens depoter. Afkastet er på 12,6 mio. kr., hvilket er lavere end forventet. Oprindeligt var der budgetlagt med indtægter på 24,8 mio. kr. som medio 2016 blev nedjusteret til 18,3 mio. kr. Det lavere resultat skyldes, at de finansielle markeder i 2016 var påvirket af flere væsentlige usikkerhedsmomenter, bl.a. Brexit, det franske præsidentvalg og det amerikanske præsidentvalg, der samlet set betød et lavere resultat.

Renteudgifter

Renteudgifterne på i alt 14,9 mio. kr. omfatter udgifter til renter på langfristede lån, realkreditlån og indskud i pengeinstitutter. Dertil kommer udgifter til købsmoms. I forhold til oprindeligt budget er der en afvigelse på 0,6 mio. kr. Afvigelsen er noget højere ift. korrigeret budget på 2,7 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes, at kommunen havde et ikke budgetlagt tab på 2,1 mio. kr. fra en renteswap der udløb. Samtidig har der været kursregulering.

Tilskud og udligning – indtægter

Nettoindtægten udgør 55,4 mio. kr. Den består af beskæftigelsestilskud på 72,5 mio. kr., statstilskud inkl. efterregulering for 60,8 mio. kr., tilskud vedrørende udlændinge samt særligt integrationstilskud med 26,2 mio. kr., tilskud til styrkelse af likviditet med 11,2 mio. kr. udligning af selskabsskat med 10,1 mio. kr. tilskud vedrørende ældreplejen med 8,6 mio. kr. og tilskud vedrørende dagtilbud med 4,2 mio. kr. 

Derudover indgår kommunens udgift til den kommunale udligning med 137,5 mio. kr. kommunens bidrag til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer med 2,6 mio. kr.

De realiserede indtægter fra tilskud og udligning er 4,1 mio. kr. højere end oprindeligt budget, og 0,7 mio. kr. lavere end korrigeret budget.

Skatteindtægter

Skatteindtægterne på i alt 2.365,7 mio. kr. består primært af den kommunale indkomstskat med 2.088,2 mio. kr. og ejendomsskatter med i alt 238,1 mio. kr. Dertil kommer selskabsskat med 27,9 mio. kr. I 2016 er der modtaget et særligt statstilskud på 9,4 mio. kr. til kompensation for nedsat grundskyld.

Tilskud og udligning – udgifter

Udgifterne udgør 41,1 mio. kr. Den væsentligste post er kommunens bidrag vedrørende udlændinge på 31,1 mio. kr. Dertil kommer udviklingsbidrag til regionen med 5,5 mio. kr. og bidrag ti kommuner i hovedstadsregionen med særlige økonomiske vanskeligheder. Budgetafvigelsen på 3 mio. kr. skyldes at efterregulering af statstilskuddet er budgetlagt på denne aktivitet, men regnskabsført som en modregning af indtægterne.

Refusion af købsmoms

Kommunen har ændret praksis for indregning af refusionen i 2016, i overensstemmelse med regnskabsreglerne, så refusionen restancebogføres i det regnskabsår den vedrører, det betyder, at der er bogført to restancer i 2016, også for 2015. Dette giver en væsentlig afvigelse på 29,3 mio. kr. I 2017 vil refusionsbeløbet ikke slå igennem på samme måde, fordi indtægter og udgifter bogføres i samme regnskabsår. Der vil dog altid være mindre forskydninger på tværs af år, dvs. kontoen vil aldrig gå helt i nul.

Skatteudgifter

Dækker Kommunens bidrag ved det skrå skatteloft.