Driftsudgifter fordelt efter art

Driftsudgifter fordelt efter art


* Fortegn: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Den artsopdelte oversigt over driftsudgifterne viser, hvordan kommunens samlede udgifter fordeler sig på lønninger, køb af varer og tjenesteydelser, betaling til og fra stat, regioner og kommuner, tjenestemandspensioner, øvrige tilskud og overførsler samt indtægter både i form af skatter og tilskud, refusion og øvrige indtægter. 

Lønninger

De samlede lønninger er fra 2015 til 2016 faldet med 1 mio. kr. Se personaleoversigten for flere personaleoplysninger. 

Køb af varer og tjenesteydelser

Der er fra 2015 til 2016 sket et fald i køb af varer og tjenesteydelser på ca. 19,4 mio. kr.

Betaling til og fra stat, regioner og kommuner

Betalinger til stat, region og kommuner er fra 2015 til 2016 steget med 65,4 mio. kr. mens der fra 2014 til 2015 er sket et fald på ca. 30,3 mio. kr. Dette skyldes, at der i 2016 er foretaget afregning af egne borgere på egne botilbud på samme måde som for eksterne borgere på egne botilbud. Formålet er registrantbogføring samt, at rådgiver kan sammenligne pris på botilbud. Fremadrettet vil den interne afregning blive ændret. Indtægter fra betalinger fra stat, regioner og kommuner er steget med 70,5 mio. kr. fra 2015 til 2016. 

Overførsel til personer

Udgifterne hertil er steget med ca. 7,6 mio. fra 2015 til 2016. 

Tjenestemandspensioner

Udgifterne er i 2016 steget med 0,4 mio. kr. i forhold til regnskab 2015. Der er i året indtægtsført 12 måneders indbetalinger fra kommunens pensionsselskab. 

Øvrige tilskud og overførsler

Forbruget er steget med 1,1 mio. kr. fra 2015 til 2016. 

Finansforskydninger (puljemidler)

Finansforskydninger (puljemidler) er steget med 9,4 mio. kr. fra 2015 til 2016. 

Statsrefusion

Der har i 2016 været et fald i statsrefusioner på 3,6 mio. kr. 

Skatter og tilskud

Der er fra 2015 til 2016 sket en stigning i indtægter fra skatter og tilskud på 62,5 mio. kr. 

Refusion af købsmoms

Der er sket en væsentlig stigning i refusion af købsmoms fra 2015 til 2016 på 22,9 mio. kr. der skyldes ændret konteringspraksis. Det udligner sig i 2017. Differencen mellem 2014 og 2015 var 7,4 mio. kr. 

Finansudgifter og indtægter

Samlet set er nettobeløbet 6,5 mio. kr. lavere i 2016 end i 2015. 

Andre indtægter

Andre indtægter er steget med ca. 4,3 mio. kr. fra 2015 til 2016.