Center for Teknik og Miljø

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

 • Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet.

Primære opgaver:

 • Centeret varetager en alsidig vifte af skattefinansierede opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, veje, grønne områder. Centeret varetager desuden brugerfinansierede opgaver vedr. skadedyrsbekæmpelse og affaldshåndtering.
 • Centeret består af følgende 4 afdelinger, som budgetmæssigt har hver sin ramme: Sekretariat, Natur, Miljø og Vej, Affaldshåndtering samt Materielgården.

Politisk udvalg:

 • Teknik- og miljøudvalget

2. Strategi og resultatmål

Væsentligste strategiske mål for budgetperioden (2016-19)

 • Indgå samarbejder med kommuner, Region Hovedstaden, DOLL og Gate 21 for at fremme Smart City konceptet i Egedal By.
 • Udarbejde en strategisk energiplanlægning i samarbejde med Region Hovedstaden og regionens kommuner.
 • Udbygge det privat/offentligt samarbejde på Materielgårdens område ved at:
  • Nedbryde de geografiske grænser mellem kommunen og private leverandører i ”Ny drift – et smukkere Egedal”
  • Indarbejde samarbejdsmodeller hver gang en opgave sendes i udbud på Materielgårdens område.

Særlige fokusområder

 • Tilpasning af opgaveløsning i forhold til faldende medarbejderressourcer i alt 4,5 årsværk fra 2015 til 2018.
 • Klimasikringsopgaver i første omgang ved Tangbjerg og Stenløse by.
 • Byggemodningsprojekter i Egedal by og andre byudviklingsområder.

Finansielle mål:

Beskrivelse af mål

Måltal

Resultat

Udbyde drift af vejbelysning i et fælleskommunalt udbud.

-

Kommunen har udarbejdet udbudsmateriale. Desuden er vi i dialog med de øvrige kommuner i indkøbssamarbejdet i Nordsjælland om deltagelse i et fællesudbud.

Udbyde drift af vejbelægningsopgaven i et fælleskommunalt udbud

-

Der er drøftelser med en nabokommune om at gå ud med et fælles udbud i 2018.

Ikke-finansielle mål:

Beskrivelse af mål

Måltal

Resultat

Tilpasse opgaveløsningen til de faktiske medarbejderressourcer.

-

Der er sket en delvis tilpasning. Der er brug for yderligere tilpasninger, i det der er sket yderligere reduktioner på lønsummen, samtidig er der kommet nye opgaver til.

 

Centeret i 2016

I 2016 har centret afholdt en workshop for administration og politikere om Smart Egedal og en workshop for eksterne parter om digitale masterplaner. Arbejdet med udarbejdelse af en strategi for Smart Egedal er påbegyndt og forventes afsluttet i det første halvår af 2017.

Kystsikringsprojektet ved Tangbjerg er blevet forsinket, da projektet er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Det forventes at klagenævnet behandler sagen i første halvdel af 2017 og at projektet herefter kan fortsætte.

Klimasikringsopgaven med at omlægge Stenløse Å er vedtaget af Byrådet og Furesø-Egedal Forsynings bestyrelse i december 2016.

Under affaldshåndteringen har et nyt udbud på dagrenovation givet en besparelse, som sendes videre til borgerne i form af en nedsættelse af taksterne for 2017.

Antallet af aktive anlægsprojekter er blevet halveret i løbet af 2016. I marts 2016 blev 4 anlægsprojekter afsluttet og med regnskab 2016 afsluttes yderligere 7 anlægsprojekter.

Året 2016 har været det første normalår for driften af vejbelysning efter overtagelsen fra DONG i 2014/2015. Drift, vedligehold samt renovering af vejbelysning er i 2016 udført for 5,8 mio. kr. Det skal ses i forhold til et forbrug på 10,3 mio. kr. i 2013 og heri indgik ikke udgifter til renoveringer af forældet udstyr.

Med hensyn til de strategiske mål på Materielgårdens område har HedeDanmark påbegyndt forbedringsprojekter i den del af kommunen, der ellers vedligeholdes af Egedal Kommune. Det er dog ikke sket i det omfang, det var planlagt pga. den økonomiske opbremsning, som blandt andet satte arbejderne i Ølstykke Bypark i stå.

Der er i mindre omfang indarbejdet en samarbejdsmodel, i udbuddet af driften af vejbelysningen.

Der er udført byggemodning i Egedal By og ved Dyvelåsen.

Center for Teknik og Miljø lagde 2,2 mio. kr. i kassen ved den generelle økonomiske opbremsning af aktiviteter i kommunen i august. Centret har herefter bremset yderligere aktiviteter og lagt yderligere 3,0 mio. kr. i kassen ved årets afslutning som følge af påholdenhed sidst på året. Det betyder, at en række projekter ikke er igangsat, særlig på trafiksikkerhedsområdet. 

3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab

Driftsbudgettet for Center for Teknik og Miljø er opdelt i primært skattefinansierede serviceudgifter og brugerfinansieret affaldshåndtering.

De brugerfinansierede aktiviteter er omfattet af det kommunalretslige hvile-i-sig-selv-princip, så udgifterne skal økonomisk balancere med opkrævede gebyrindtægter over en årrække. For at synliggøre den flerårige udvikling er disse aktiviteter opstillet i separate tabeller i dette afsnit.

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser mellem budget og regnskab som vist i tabel 1A og tabel 2A.

Center for Teknik og Miljø har samlet leveret besparelser for 4,1 mio. kr. på de tre skattefinansierede rammer som bidrag til kommunens opbremsning af økonomien og påholdenhed mod slutningen af 2016.

Lønudgifterne er i årets løb korrigeret op, fordi Center for Teknik og Miljø fik tilført en medarbejder fra Center for Plan, Kultur og Erhverv ved årets begyndelse. Desuden blev vand- og naturafdelingen tilført ekstra lønmidler til nye administrative opgaver med rottebekæmpelse. Omvendt er der afgivet 243.000 kr. i lønmidler som led i kommunens effektivisering af regnskabsfunktionerne. Ved opbremsningen i august blev centerets lønmidler yderligere reduceret med 400.000 kr. Regnskabet viser, at forbruget af lønmidler er 0,9 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Det skyldes primært opbremsning af aktiviteter og vakante stillinger.

Indtægterne er øget med 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært at Materielgården har udført flere plejeopgaver end forventet. De resterende ekstraindtægter i 2016 modsvares af udgifter til udførelse af plejeopgaver, som udføres til kostpris. Materielgården har dog som følge af generel påholdenhed sidst på året udskudt en række opgaver på driftsbevillingen og derfor ses også et samlet mindreforbrug i 2016 for Materielgården jf. tabel 2A. Dertil er 0,7 mio. kr. hentet ved en hurtigere afregning af Materielgårdens ydelser i plejeaftalerne med kommunens andre centre. Beløbet vedrører opgaver som er udført i 2015, men hvor af regningen først er sket i 2016. Men alle opgaver som er udført i 2016 er også faktureret i 2016.

Overordnet svarer driften nøje til det korrigerede budget med en afvigelse på 0,8 mio. kr. svarende til 2 % af omsætningen på 45,7 mio. kr.. Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser mellem budget og regnskab som vist i tabel 1B og 2B.

Øvrige udgifter blev 1,1 mio. kr. større end budgetteret, fordi Vestforbrænding vedtog nye takster for behandling af affald fra genbrugsstationer efter kommunens budget var vedtaget.

Gebyrindtægten er øget fra oprindeligt til det korrigerede budget, fordi det blev klart, at der ved beregning af årets affaldsgebyrer havde indsneget sig en fejl i antallet af husstande, hvilket medførte at den samlede gebyropkrævning blev 1,2 mio. kr. for høj. Desuden har kommunen modtaget en betaling fra Vestforbrænding, fordi driftsresultatet i 2014-2015 blev bedre end forudsat. De øgede indtægter sendes tilbage til brugerne ved reduktion af gebyropkrævningen for 2017.

3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere

Resultater

 1. Vintertjeneste

Udgiften hertil er naturligvis afhængig af vinterens hårdhed. Budgettet er lagt under forudsætning om at behovet svarer til et gennemsnitligt aktivitetsniveau for en referenceperiode frem til 2012.

År 2016 bød på markant mildere vejr og færre snefald end referenceperioden, så forbruget på glatførebekæmpelse blev 750.000 kr mindre end budgetteret.

 1. Busdrift

Udgiften til den offentlige transport kan variere over årene på grund af svingende dieselpriser, antallet af passagerer, eller ændringer i antal busruter.

I 2016 svarede forbruget til budgettet.

 1. Vejafvandingsbidrag

Bidraget er i budgettet beregnet som et gennemsnit af den årlige nedbørsmængde, og kan derfor variere fra år til år. Kommunen betaler for afledning af vejvand via kloak til Forsyningens renseanlæg. Prisen fastlægges årligt ud fra vejvandets andel af den samlede spildevandsmængde og Forsyningens driftsomkostninger. Afregning sker årligt bagud, så der i 2016 betales for afledningen i 2015.

Nedbørsmængden i 2015 var større end normalt og mængden af vejvand blev opgjort til at være 25% større end gennemsnittet for de foregående 4 år. Afledningsomkostningen blev 45% højere end oprindeligt budget, fordi prisen pr. m3 også var 16% højere end forudsat ud fra de foregående år. Regnskabsresultatet svarer nøje til korrigeret budget.

 1. Affaldshåndtering

Varierende indtægter på råvarer (glas, papir og metal) kan ændre forudsætningerne for affaldstaksterne.

Indtægterne på salg af genanvendelige materialer fra genbrugspladserne og kuberne blev 400.000 kr. mindre end forudsat i budgettet i 2016.

 

3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab

Figur 1A – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. (skattefinansieret)

Figur 1A viser at forbruget kun delvist har fulgt det korrigerede, periodiserede budget. Der er flere forskydninger mellem de enkelte måneder undervejs afhængig af hvornår de enkelte større entreprenørarbejder med f.eks. slidlag og broreparationer er afsluttet og faktureret. Forbruget viser en svagt stigende tendens i 4. kvartal. Det skyldes at nogle af opgaverne i årets løb blev forsinket, så de blev sat i værk i 2. halvår og det lykkedes centeret at nå i mål inden årets udgang. 

Figur 2 A– Indtægtsniveau i 1000 kr., skattefinansieret

Indtægterne stammer helt overvejende fra Materielgårdens aftaler om plejeopgaver, som udføres for kommunens andre centre. De faste aftaler afregnes en gang årligt i juni. Ekstraopgaver og tilkøb afregnes løbende når arbejdet er udført. Disse opgaver har haft et større omfang end budgetteret især i december. Desuden er der i december gået en ekstraordinær indtægt ind fra salg af en realiseret energibesparelse på vejbelysningen for 0,3 mio. kr.

Figur 1B – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. (brugerfinansieret)

Forbrug og korrigeret budget på affaldsområdet er præget af fem toppe i løbet af året jf. figur 1B.

De fire toppe i årets løb skyldes, at Vestforbrænding afregner sine ydelser vedrørende drift af genbrugspladserne med 3,8 mio. kr. halvårligt og håndteringen af affald til genanvendelse afregnes med 3,5 mio. kr. kvartalsvis.

Den femte top i december skyldes årsafslutning på dagrenovationskørslen samt at der i december afregnes administrationsbidrag med kommunen.

Forbruget er 1 mio. kr. højere end det budgettet. Merforbruget ligger i december og skyldes primært afregning af tømning af nedgravede løsninger for dagrenovation, som ikke var med i årets budget. 

Figur 2 B– Indtægtsniveau i 1000 kr. brugerfinansieret

Den væsentligste indtægt på affaldsområdet kommer fra brugernes indbetaling af affaldsgebyrer sammen med ejendomsskattebetalingen i januar som vist på figur 2B.

I årets løb har der været nogle mindre forskydninger mellem budget og faktiske indtægter i de enkelte måneder. Kommunen har i juni modtaget en tilbagebetaling på 2,5 mio. kr. fra Vestforbrænding fordi resultatet af genbrugspladsernes drift i 2014-15 var bedre end forudsat ventet. Som nævnt i afsnit 3.1 blev årets øvrige udgifter dog også 1,1 mio. kr. større end budgetteret, fordi Vestforbrænding vedtog nye takster for behandling af affald fra genbrugsstationer i 2016 efter kommunens budget var vedtaget.

Salget af genanvendelige materialer er i 2016 som forventet sket to gange i årets løb. Men hvor det i budgettet var forventet i januar og oktober skete salget faktisk i april og september.

Det korrigerede budget for december viser en indtægt på 1,795 mio. kr. som ikke er registreret i regnskabet. Det skyldes, at beløbet er overført fra drift til to anlægsprojekter vedr. forbedring af genbrugspladserne i Stenløse og Smørum. I driftsbudgettet burde ændringen have været registreret som en reduceret udgiftsbevilling i stedet for en indtægtsbevilling. 

3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016

Center for Teknik og Miljø har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og reduktioner i 2016. Tabel 3 neden for viser i hvor høj grad centeret har realiseret disse.

Tabel 3 viser at alle besparelser og effektiviseringer i Center for Teknik og Miljø er blevet indarbejdet i planlægningen, og at effekten kan ses i regnskabet. I flere tilfælde er der endda opnået en lidt større besparelse end krævet, men det kan også være en effekt af kravet om generel påholdenhed sidst på året. 

I tabel 3 opstillet med beløb i nettoudgifter, så negative beløb viser besparelser og negative beløb i afvigelseskolonnen viser, at der er opnået større besparelser end krævet.

Tabel 3 omfatter både besparelser, som er vedtaget sammen med det oprindelige budget og efterfølgende besparelser, som er vedtaget i forbindelse med opbremsningen i august. Besparelserne regnes som effektueret, hvis regnskabsresultatet viser, at budgettet er overholdt på kontoniveau. Kun en enkelt af besparelserne er det ikke lykkedes at implementere fuldt ud. Det gælder en besparelse på 640.000 kr. på trafikreguleringstiltag, hvor det lykkedes at realisere 87 % af besparelsen. I to tilfælde er besparelser/effektiviseringer lagt ind på lønkonti med betydelig øvrig aktivitet; nemlig: reduktion af lønsum og effektivisering af regnskabsaktiviteter. Her har der i årets løb været andre væsentlige bevægelser, som har påvirket årets resultat og som derfor gør det vanskeligt at vise i hvor høj grad effektiviseringen er realiseret. Men sikkert er, at de pålagte besparelser er implementeret i driften og budgettet er overholdt.

4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab

Tabel 4 angiver nettoregnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt pr. ramme.

Aktivitetsregnskabet i tabel 4A viser Center for Teknik og Miljø’s 15 aktiviteter. Neden for nævnes årsagerne til de væsentligste afvigelser i budget og forbrug i 2016.

For Sekretariatet fremgår der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som primært kan henføres til lønmidler der ikke er forbrugt på grund af opbremsning og vakante stillinger.

Den resterende afvigelse på 0,6 mio. kr. skyldes en teknisk ompostering af lønudgifter til arbejdet med indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse. Forbruget er efter anvisning fra KL overført til en funktion som hører under aktiviteten ”Planlægning og tilsyn”. Aktiviteten ”Planlægning og tilsyn” viser tilsvarende et betydeligt merforbrug på 0,5 mio. kr., som primært kan henføres til ovennævnte ompostering af en lønudgift på 0,6 mio. kr. til grundvandsbeskyttelse. Fremadrettet bør budgettet afspejle den korrekte postering af forbruget vedr. grundvandsbeskyttelse.

På vejbelysning viser tabel 4A et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som primært kan henføres til en besparelse på el-udgifterne til vejbelysning. Besparelsen er et resultat af kommunens investeringer i energibesparende armaturer i de foregående år.

Vintertjenesten har i 2016 været 0,75 mio. kr. billigere end budgetteret. Det skyldes, at der er budgetteret med en gennemsnitlig vinter i årene frem til 2012. I 2016 var vinteren betydeligt mildere og med meget lidt behov for snerydning.

I tabel 4A er aktiviteternes nøgletal opstillet som nettoudgifter. Men tre af Center for Teknik og Miljø’s aktiviteter har en betydelig indtægtsside, som dermed ikke vises. Det gælder Materielgårdens grønne drift, skadedyrsbekæmpelse og affaldshåndteringen i tabel 4B.

Materielgården har på grøn drift en omsætning på 18,3 mio. kr. og i 2016 var der indtægter på 12,1 mio. kr. fra aftaler om pleje af grønne områder m.v., som Materielgården har indgået med kommunens øvrige centre. Samlet har Materielgårdens grønne drift været 2,1 mio. kr. billigere end budgetteret. Det er der tre grunde til: styrket periodisering og øget salg af ydelser samt påholdenhed ved driftsopgaver. Der er i 2016 modtaget indtægter for 0,7 mio. kr. som vedrørte arbejder i 2015, mens alle arbejder i årets løb er faktureret inden årets udgang. De resterende ekstraindtægter i 2016 modsvares af udgifter til udførelse af plejeopgaver, som er udført til kostpris. Materielgården har imidlertid som følge af påholdenhed sidst på året udskudt en række opgaver på driftsbevillingen bl.a. Ølstykke Bypark og derfor ses et samlet mindreforbrug i 2016.

Udgifterne til skadedyrsbekæmpelse skal over en årrække hvile i sig selv og dermed svare til den brugerfinansiering som opkræves årligt samtidig med ejendomsskatten. Derfor var aktivitetens oprindelige budget sat til nul. Men kravene til kommunernes indsats med forebyggelse, kontrol og administration er blevet øget med den nye Rottebekendtgørelse. Den udvidede aktivitet betales af øget brugerbetaling i perioden 2017-19.

I tabel 4B ses årets nettobeløb, hvor afvigelserne forekommer store i forhold til de budgetterede nettoudgifter. De tre aktiviteter under affaldshåndteringen: administration, dagrenovation og genbrugsstationer havde imidlertid en samlet omsætning på 45,7 mio. kr. i 2016 og i forhold til denne omsætning vurderes afvigelserne at være acceptable. Fra tidligere år er der et mellemværende mellem kommunekassen og den brugerfinansierede drift af ordningerne på Affaldsområdet – især vedr. genbrugsstationerne.

På administration af affaldshåndtering var der en afvigelse på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordi der ved beregning af årets affaldsgebyrer havde indsneget sig en fejl i antallet af husstande, hvilket medførte at den samlede gebyropkrævning blev for høj. Fejlen modregnes på opkrævningen for 2017.

På dagrenovation var der et merforbrug på 0,9 mio. kr. som væsentligst skyldes, at tømning af nedgravede løsninger for dagrenovation, som ikke var medregnet i årets budget.

Budgettet for drift af genbrugsstationerne var fra årets start lagt med en nettoudgift på 7,9 mio. kr. for at reducere mellemværendet. Resultatet blev en reduktion af mellemværendet på 6,5 mio. kr. Forskellen skyldes primært afregningerne med Vestforbrænding, hvor kommunen samlet fik 1,4 mio. kr. tilbage som ikke var indregnet i budgettet. Kommunen fik en tilbagebetaling fra Vestforbrænding på 2,5 mio. kr. på drift af genbrugsstationerne fra 2014/2015 og en merudgift på 1,1 mio. kr. på driften i 2016, som følge af Vestforbrændings takststigninger.