Center for Sundhed og Omsorg

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

  • Formål: Varetage behovene for kommunens borgere på Sundheds- og Omsorgsområdet bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske ramme.
  • Primære opgaver: Centeret varetager hjemmesygepleje, hjemmehjælp, plejeboliger, genoptræning og rehabilitering og døgnpladser. Desuden varetages madservice til kommunens ældre og handicappede borgere, samt driften af kantinen på Rådhuset. I centeret varetages opgaver relateret til sundhedsfremme og forebyggelse samt betaling af medfinansiering af sundhedsvæsnet.
  • Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget

2. Strategi og resultatmål

Centeret har en strategi for udbygning af plejeboligområdet.

Fokus på køb og salg af plejeboliger.

Der skal løbende være fokus på udviklingen i kommunens fuld- og medfinansiering i forhold til Region Hovedstaden.

Finansielle mål:

Beskrivelse af mål

Måltal

Resultat

At den samlede kommunale økonomi for ombygningen i Damgårdsparken, der forventes påbegyndt i 2017 og afsluttet i 2018, afklares og indarbejdes i budget 2017.

 

Der er efterfølgende truffet beslutning om, at Damgårdsparken ikke ombygges, men i stedet fortsætter som hidtil. Konsekvenserne for budgettet af denne beslutning er indarbejdet i budget 2016 og frem gennem vedtagelsen af Plejeboligsagen (16/1263).

At den samlede konsekvens for køb og salg af plejeboliger som åbningen af Plejecenter Egeparken giver, følges og at denne udvikling indarbejdes i budget 2017.

 

Som en del af Plejeboligsagen (16/1263) blev det besluttet at regulere antallet af solgte pladser med i alt 9 helårspladser vedrørende Egeparken. Der er i alt solgt svarende til 8,6 helårspladser på Egeparken i 2016.

At der, eventuelt i samarbejde med andre kommuner søges udarbejdet prognoser for udviklingen af kommunal fuld- og medfinansiering løbende i 2016 og for 2017.

 

Der har i årets løb været gennemført flere analyser af området med henblik på at vurdere det samlede resultat for finansieringen for 2016. Centeret har i løbet af 2016 tilpasset budgettet på baggrund af prognoser med -18,435 mio. kr. Den kommunale fuld- og medfinansiering er blevet gennemkvalificeret fra budget 2017-20 og frem, med tilsvarende budgettilpasninger.

Ikke-finansielle mål:

Beskrivelse af mål

Måltal

Resultat

Vil fremgå af handleplaner udarbejdet for alle større udviklingstiltag i Center for Sundhed og Omsorg (CSO) som vil være færdige ved udgangen af 2016.

 

Der blev for 2016 udarbejdet 17 handleplaner med ikke finansielle mål. Målene i 14 af handleplanerne er gennemført med succes, 2 handleplaner er udsat og 1 handleplan er gennemført men uden at nå målet i handleplanen.

Centeret i 2016

Ibrugtagningen af Egeparkens 72 plejeboliger er foretaget hen over året og det er lykkedes løbende at tilpasse ressourcerne til behovene. Der har været stor borgertilfredshed med centeret og dets medarbejdere.

Døgnpladserne i Sundhedscenteret har været præget af, at der indtil Egeparken blev taget i brug var mange borgere der ventede på en plejebolig i døgnpladserne. Efter at Egeparken kom i brug, har døgnpladsernes formål ændret sig, der er blevet arbejdet intensivt med træningsforløb og optimering af anvendelsen af ressourcerne. Der er efterfølgende registreret noget en nær fordobling af træningsforløbene fra 2015 til 2016 og der har  fra borgerne været udtrykt stor tilfredshed med træningsforløb.

Sygeplejeklinikken i Sundhedscenteret har i 2016 fordoblet sit brugerantal, så det nu er godt 12 % af alle borgere, der er visiteret til hjemmesygepleje, som anvender klinikken som alternativ til hjemmebesøg. Dette er både en rationalisering af arbejdet og opleves også af borgerne som en frihed, fordi de selv i højere grad kan bestemme, hvornår de konsulterer sygeplejersken.

3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab

Helt overordnet set har centeret overholdt budgettet. Regnskabsresultatet viser, at der samlet er et mindreforbrug på 2,62 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Løn

Den væsentligste forskel mellem oprindeligt budget og korrigeret budget, som er 25,1 mio. kr. på lønninger udgøres primært af tre bevægelser. For det første genoprettede plejeboligsagen budgetterne på Damgårdsparken og Egeparken med netto 7,3 mio. kr. For det andet blev Ældremilliarden udmøntet til daglig drift, hvilket samlet set har tilført 5,9 mio. kr. til pleje og træning. Herudover er der foretaget en kvalificering af det samlede lønbudget som viste, at visse områder, særligt Madservice og Hjemmeplejen (de to aktiviteter udgør tilsammen en netto forøgelse på 7,2 mio. kr.), ikke har været tilpasset i forhold til pris- og aktivitetsudviklingen.

Lønforbruget dækker alle lønudgifter, idet de enkelte teams har et brutto lønbudget, hvoraf de skal dække både faste ansættelser og afløsning ved ferie, sygdom med videre.

Samlet har centeret et mindreforbrug på lønninger på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget når udgifterne til afløsning på 6,7 mio. kr., der er en del af bruttolønnen, medtages.

Øvrige udgifter

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes hovedsageligt, at centeret har gennemført en analyse af den kommunale fuld- og medfinansiering, som resulterede i en negativ tillægsbevilling på i alt 18,4 mio. kr.

Regnskabet viser et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget forklares hovedsageligt af et merforbrug på køb af pladser på 5,8 mio. kr. samt mindreforbrug på Værdighedsmilliarden, Plejecentrene og kommunal fuldfinansiering på henholdsvis 1,1 mio. kr., 2,1 mio. kr. og 1,3 mio. kr.

På kommunal medfinansiering er der samlet et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., som ikke er en del af centerets serviceramme. Dermed har centeret reelt et merforbrug på servicerammen på 4,2 mio. kr.

Indtægter

Korrigeret budget er steget med 9,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. De største bevægelser er en stigning i indtægtsbudgettet på salg af pladser i forbindelse med plejeboligsagen på 4,4 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 6,3 mio. kr. vedrørende Værdighedsmilliarden.

De samlede realiserede indtægter giver en mindreindtægt på 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket hovedsageligt skyldes en mindreindtægt på aktiviteten salg af pladser på 3,6 mio. kr.

Center for Sundhed og Omsorg har søgt om følgende overførsler af puljemidler fra 2016 til 2017:

  • 1,124 mio. kr. vedr. uforbrugte midler under Værdighedsmilliarden. På grund af det sene tilkendelsestidspunkt i 2016 er det ikke lykkedes centeret at anvende alle midlerne til uddannelse af personale og anskaffelser som planlagt. Det er derfor aftalt med ministeriet, at midlerne overføres til 2017. Midlerne skal fortsat anvendes til de af ministeriet godkendte formål, ellers skal de tilbagebetales.
  • Centeret søger desuden om overførsel af 0,217 mio. kr. til ”Nedbringelse af ventetid til genoptræning”, der er afsat i forbindelse med finansloven for 2016 gennem SATS midlerne. Midlerne er politisk godkendt i 2016, men udbetales først til kommunen i 2017, hvorfor det ikke har været muligt at anvende midlerne. Midlerne for 2016 vil blive anvendt til uddannelse af flere medarbejdere i ”den motiverende samtale” samt indkøb af en særlig træningscykel til neurosalen.

Centeret har ved udgangen af 2016 et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget deles op i 3 områder, kommunal fuld- og medfinansiering, køb og salg af pladser samt drift af centerets øvrige aktiviteter.

Kommunal medfinansiering er ikke en del af servicerammen, hvorfor et mindreforbrug på 6,790 mio. kr. skal tages ud af det samlede mindreforbrug. For at give et reelt billede af centerets samlede mer- eller mindreforbrug på servicerammen.

Køb og salg af pladser udgør samlet et merforbrug 9,4 mio. kr. Centeret har reelt ikke nogen indflydelse på dette forbrug, men bør være mere opmærksomme på udviklingen. Det er Center for Borgerservice der visiterer borgere til plejebolig, meddeler betalingstilsagn til de borgere, der ønsker en plads i andre kommuner og modtager ansøgninger fra borgere fra andre kommuner, det vil derfor fremadrettet være dette center der får disse aktiviteter.

Centerets øvrige aktiviteter udgør et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. heraf er der ubrugte midler fra Værdighedsmilliarden på 1,1 mio. kr. samt 0,2 mio. kr. vedrørende projektet ”Nedbringelse af ventetid til genoptræning”. Udviklingen i centerets aktiviteter er beskrevet nærmere under afsnit 4.1.

3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere

Resultater

  1. Antallet af ældre borgere

Antallet af ældre borgere i Egedal Kommune, der er over 85 år, er ved udgangen af 2016 på 417 imod de budgetlagte 369. Der er særligt fokus på denne befolkningsgruppe idet de typisk modtager flere offentlige ydelser såsom hjemmepleje og sygepleje.

  1. Antallet af plejeboliger

Antallet af plejeboliger, inklusive demensboliger, i Egedal Kommune er ved udgangen af 2016 på 194 boliger i stedet for de budgetterede 153 boliger. Grundet politisk beslutning om ikke at lukke Damgårdsparken (Plejeboligsagen).

 

3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab

Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.

Oprindeligt budget var primært periodiseret i 12-dele, på nær aktiviteten ældreboliger samt andre udgifter, der kun er der en gang om året, som blev placeret i december. Korrigeret budget og regnskab viser et højt udgiftsniveau i august, da fuld- og medfinansiering for tidligere måneder først blev bogført her.

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Oprindeligt budget var primært periodiseret i 12-dele. De realiserede indtægter er blevet bogført en måned forskudt i forholdt til korrigeret budget, grundet nye afregningsprocedurer indenfor hjemmeplejeydelser.

3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016

Center for Sundhed og Omsorg har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og reduktioner i 2016. Tabellen 3 viser i hvor høj grad centeret har realiseret disse.

Center for Sundhed og Omsorg har i 2016 skullet realisere effektiviseringer, reduktioner og opbremsninger for i alt 9,9 mio. kr. Regnskab 2016 viser, at dette er opfyldt, hvilket blandt andet er sket ved at reducere i normeringen på plejecentrene, i antallet af pladser på aktivitetscenteret og tilpasse volumen af sundhedsforebyggende events. Opbremsningen betød, at projektet om at få en plejehjemslægeordning er udskudt til 2017, samt at der ikke blev genansat ledige stillinger inden for Demens- og SOSU-området.

4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab

Tabel 4 angiver regnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt pr. ramme.

CSO – Sekretariat og Ledelse

Hvis der ses bort fra kommunal fuld- og medfinansiering samt køb og salg af pladser, har rammen samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes aktiviteten Projekter.

Projekter har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som hovedsageligt vedrører ubrugte midler fra Værdighedsmilliarden og projektet ”nedbringelse af ventetid på genoptræning”. Centeret søger om at få overført disse midler til 2017. Sundheds- og Ældreministeriet har godkendt denne overførsel til definerede formål inden for rammerne for tildelingen af ”Værdighedsmidlerne”. Anvendes de ikke til disse formål skal midlerne tilbagebetales.

Fuld- og medfinansiering, der består af aktiviteterne medfinansiering, ambulant specialiseret genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, hospice og ventedage, har samlet et forbrug på 144 mio. kr., dette er 8 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Centeret har i løbet af året analyseret forbruget og har i den forbindelse lagt 18,4 mio. kr. i kassen på dette område. Der er i 2016 implementeret et nyt patientsystem i Region Hovedstaden, det nye system har betydet, at ikke alle patienter er registreret korrekt, hvorfor det må forventes at resultere i en efterregulering i 2017. Størrelsen på denne efterregulering er endnu ukendt.

Køb af pladser er oprindeligt budgetlagt med 13,9 mio. kr. fordelt på 41 helårspladser til en enhedspris á 0,34 mio. kr. Der er i alt købt 36 helårspladser til en gennemsnitlig enhedspris á 0,55 mio. kr., svarende til et forbrug på 19,7 mio. kr. Centeret har dermed et merforbrug på 5,8 mio. kr. på denne aktivitet.

Det oprindelige budget til salg af pladser blev reguleret med en merindtægt på 4,4 mio. kr. i forbindelse med indvielsen af plejecenter Egeparken og beslutningen om ikke at lukke Damgårdsparken (Plejeboligsagen). Der er i gennemsnit solgt 27 helårspladser til en enhedspris af 0,59 mio. kr., hvilket er 5 pladser lavere end budgetteret. Det resulterer samlet i en mindreindtægt på 3,6 mio. kr.

Plejen

Hjemmeplejen, bestående af aktiviteterne personlig pleje, praktisk hjælp og andet hjemmepleje, går ud af 2016 med et merforbrug på 3,2 mio. kr. Centeret har hele tiden haft en formodning om, at de beregnede enhedspriser for 2016 ikke har været realistiske og for lave, hvilket merforbruget også afspejler. Enhedspriserne er politisk godkendte for et år ad gangen, hvorfor centeret ikke har haft mulighed for få en retvisende pris.

Der er visiteret 2.789 flere timers personlig pleje og 380 flere timers praktisk hjælp i 2016 end budgetlagt, hvilket primært skyldes, at Pareta Care ApS blev erklæret konkurs den 30. juni 2016, hvorefter den kommunale hjemmepleje overtog en del af deres ydelser.

Plejecentrenes oprindelige budget blev forhøjet med 13 mio. kr. efter det blev politisk besluttet ikke at lukke Damgårdsparken (Plejeboligsagen). Driften af Damgårdsparken var budgetteret til at koste 28 mio. kr. ekstra. Når beløbet er endt på 13 mio. kr. skyldes det den gradvise ibrugtagning af Egeparken. Plejecentrene har totalt et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, fordelt med et merforbrug af brutto lønninger på 1 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes rekrutteringsudfordringer på Porsebakken samt opstartsvanskeligheder på det nye plejecenter Egeparken og et mindreforbrug, 0,4 mio. kr. tomgang i Egeparken, øvrige driftsudgifter 0,3 mio. kr. Damgårdsparken, 0,2 mio. kr. Porsebakken og 0,6 mio. kr. i demensområdet.

Sygeplejen har i 2016 kørt Lean proces, hvilket har resulteret i et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget er opnået på trods af særlige foranstaltninger, der samlet har kostet sygeplejen 0,4 mio. kr. samt udgifter til Lean-konsulent på 0,3 mio. kr.

Forebyggelse og Sundhed

Samlet set er der opnået et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes, at der er gennemført en Lean proces på Døgnpladser samt udskudte genansættelser af vakante stillinger i sidste halvdel af året for hele rammen.

Madservice og Kantine

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Størstedelen af mindreforbruget skyldes flere indtægter på samlet 1,3 mio. kr. på Madservice, da centeret har været tilbageholdende med at tilrette indtægtsbudgettet grundet manglende viden omkring indtægterne fra salg af mad til beboerne på det nyåbnede plejecenter Egeparken.