Center for Social Service

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Det lovmæssige grundlag for centerets indsats er forankret i lov om Social Service.

Primære opgaver:

Centeret består af en administration, et råd- og vejledningsteam, et tilsynsteam, en bevilgende myndighed og udførende enheder.

Centerets opgave er, i tæt samarbejde med øvrige instanser, at sikre rådgivning og vejledning eller individuel tilrettelagt støtte til følgende målgrupper:

 • Børn, unge og familier med behov for særlig støtte
 • Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Voksne med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende.

Den bevilgende myndighed er opdelt i to enheder; handicappede og socialt udsatte. De udførende enheder består af udekørende teams, rusmiddelbehandling, væresteds- og aktivitetstilbud samt bosteder med forskellige målgrupper.

Politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

2. Strategi og resultatmål

Væsentligste strategiske mål for budgetperioden (2016-19):

 • Implementering ”Investering i sagsbehandlere hurtigere og tættere opfølgning”
 • Økonomistyring – implementering af projekt forbedret styringsgrundlag herunder videreudvikling af dette.

Programmet Parat til Fremtiden, særligt fokusområde er Udviklingsstrategien.

De finansielle mål baserer sig på de vedtagne politiske prioriteringsemner.

Finansielle mål:

Beskrivelse af mål

Måltal

Resultat

Myndighed Social skal realisere ”Investering i sagsbehandlere hurtigere og tættere opfølgning”.

Gennemsnitsprisen pr. sag skal reduceres med 8.250 kr.

Netto – 2,6 mio. kr.

 

Der er opnået -2,3 mio. kr.

Målet er delvist opfyldt.

Se under Tabel 3 (nr.  CSS16-113 D og 114 D) effektiviseringer.

 

Myndighed handicap har seks konkrete reduktionstiltag. Måltal opstilles i tabel 3.

Aflastning; målet er

 -1,7 mio. kr.

Ledsagerordning; målet er -0,7 mio. kr.

 

Se under Tabel 3 effektiviseringer.

Aflastning er der opnået –1,6 mio. kr.

Ledsager ordning 0 kr., grundet øget behov. Målet er delvist opfyldt.

 

Se under Tabel 3 effektiviseringer (nr. CSS16-103D-109D).

Myndighed skal implementerer nye kvalitetsstandarder for §85.

Nye kvalitetsstandarter.

 

Målet er -0,25 mio. kr.

Der er opnået -0,25 mio. kr.

Målet er opfyldt.

 

Politisk vedtaget i Byrådet 27. april. 2016. Se under Tabel 3 effektiviseringer (nr. css16-108 D).

Udfører skal implementere reduktion på §104 og kapacitet på §85.

Målet er -2,24 mio.kr.

 

Se under Tabel 3, (nr. CSS16-109D og 110D) effektiviseringer.

Der er opnået -1,41 mio.kr.

Målet er delvist opnået.

 

Se under Tabel 3 effektiviseringer (nr. CSS16-109D og 110D).

Ikke-finansielle mål:

Beskrivelse af mål

Måltal

Resultat

Implementeringen af effektiviseringerne ”Investering i sagsbehandlere hurtigere og tættere opfølgning” kræver indarbejdelse af nye metoder, ændrede arbejdsgange og adfærd for at opnå de finansielle mål ovenfor. Konkret er det ikke-finansielle mål at afholde kurser med rådgiverne om den nye metode.

 

Uddannelse og kurser.

Der er afholdt kurser med deltager også fra andre centre. Kursusforløb fortsætter de kommende år med midler fra SATS-puljen. Se også under centerberetningen nedenfor.

Udviklingsstrategien og dermed fleksible tilbud for borgeren udvikles og implementeres.

 

Fremdrift i etablering af egne tilbud.

Etablering af egne tilbud: Særligt Tilrettelagt Uddannelse (ST) Hverdagsaktivering, Egedal Familiehus samt

Porsepakken.

Se under ”centerets opgaver”.

Kvaliteten af prognose- og disponeringsværktøjerne for økonomistyring.

Det styringsansvarlige niveau udviser budgetafvigelser på max +/- 2 %.

 

Centeret samlet afvigelse er på 0,65 %, og således langt under målet om 2 %.  Rammerne Myndighed og Egedal botilbud udviser budgetafvigelse på hhv. -2,2 % og +2,6 %.

Implementering af ny takstmodel per 1.1.2016 på Egedal Kommune Bo- og Aktivitetscenter.

 

Borger indplaceret på nye takstkategorier.

Takstmodellen trådte i kraft 1.1.2016, og priserne blev endelig vedtaget april 2016, og borgerne er indplaceret i de nye takstkategorier.

Sygefravær

< 4,5 % for CSS

Centerets samlede sygefravær er 7,3 %.

 

Centeret i 2016

Center for Social Services aktiviteter i 2016 har i væsentligt grad været fokuseret på tre overordnede spor:

 • Implementering af ”investering af sagsbehandlere – hurtigere og tættere opfølgning” – en version af ”Sverigesmodellen”, som er navngivet ”Tæt på Tværs”
 • Det fortsatte arbejde med implementering af Udviklingsstrategien
 • Implementering af projekt ”Forbedret styringsgrundlag”.

Derudover har hele botilbudsområdet været i fokus i 2016.

Tæt på Tværs

I forbindelse med budgetforliget 2016-2019 blev det besluttet, at Egedal Kommune skal ”lokaludvikle” og implementere det, som mange kalder for ”Sverigesmodellen” eller ”Herningprogrammet”. Prioriteringsforslaget hed i budgetforhandlingerne ”Mere forebyggelse via investering i sagsbehandlere”. CSS har fået en opnormering i rådgivere, og CSS mål i 2016 var at opnå en besparelse på 5,76 mio. netto -2.6 mio. kr. I 2016 er der opnået -2,3 mio. kr. Fra 2017 en besparelse på 12,7 mio. kr. For at det kan lykkes, skal arbejdet ske på tværs af hele organisationen. I Egedal kalder vi det ”Egemodellen – Tæt På Tværs”. Tæt på Tværs henviser til tæt på familien og på tværs af organisationen og professionelle.

”Sverigesmodellen” er skabt til børne- og ungeområdet. Over halvdelen af landets kommuner arbejder i dag med mindsettet i ”Sverigesmodellen” på børne- og ungeområdet. Egedal er den første kommune, som arbejder med at overføre mindsettet til voksenområdet.

Formålet med indsatsen er at sikre

 • at børn, unge og voksne i udsatte positioner får en opvækst og et hverdagsliv så tæt på det almindelige som muligt.
 • målrettede og helhedsorienterede indsatser, der praktiseres i et forløbsperspektiv med tæt opfølgning og gradvis nedtrapning på indsatstrappen for øje.
 • effektiv ressourceudnyttelse – vi øger den faglige og menneskelige kvalitet af sagsbehandlingen samtidig med, at vi realiserer økonomiske besparelser.

I 2016 har aktiviteterne i ”Tæt på Tværs” særligt været det grundlæggende arbejde i arbejdsgrupper, projektgruppe og styregruppe. Der har været afholdt seminarer for medarbejdere og ledere fra både CSD, CBS, JC og CSS i både voksen- og børnesporet. Der har været afholdt flere kompetenceforløb for medarbejdere og ledere fra alle centre.

Andel i SATS puljemidler

CSS har i 2016 fået tilsagn om 2,359 mio. kr. fra satspuljeaftalen. Midlerne skal understøtte, at flere børn og unge i udsatte positioner får en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. Vi har specifikt fået midler til:

 • Uddannelse af medarbejdere i metoderne DUÅ – skolealder, PMTO og Cool Kids
 • Kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere på tværs af almen- og socialområdet
 • Afholdelse af internater i 2017 og 2018.

Tilsagnet forudsætter, at Egedal deltager i et rådgivningsforløb med Socialstyrelsen i 2016-2017.

Projekt ”Tæt på Tværs” har reduceret udgifterne med 2,9 mio. kr. i 3. kvartal 2016. Der er ikke endeligt opgjort effekten for 4. kvartal i 2016 på nuværende tidspunkt.

Derudover opnåede CSS med brugen af boligerne på Porsebakken 483.000 kr. i besparelse. Tilbuddet på Porsebakken er i tråd med mindsettet i ”Tæt på Tværs”, at borgerne skal have tilbud så tæt på hverdagslivet som muligt.

Udviklingsstrategi

Byrådet vedtog i 2013 CSS Udviklingsstrategi, hvor der er seks delprojekter.

I 2016 har CSS arbejdet særligt med delprojekterne i strategien – Fleksibelt Familiehus, STU tilbud og Hverdagsaktivering.

Fleksibelt Familiehus/ Egedal Familiehus

Egedal Familiehus skal danne rammerne for et nyt tilbud i ydelseskataloget for CSS børn, unge og familie team. Huset skal være fleksibelt, da ydelserne er mangeartede og rummer forskellige behov og varighed. Huset skal primært løfte opgaver for børn, unge og familier i Egedal Kommune, hvorved de kan blive i deres nærmiljø og fastholde deres arbejde i perioden, de er tilknyttet tilbuddet.

Byrådet vedtog i december 2015 at godkende et låneoptag fra Social- og Indenrigsministeriet på 14,1 mio. kr. Der er endvidere bevilliget en tillægsbevilling i 3,2 mio. kr. i Byrådet d. 30.11.16 primært grundet i stigende bygge- og håndværkerpriser.

I 2016 er der valgt en grund i Stenløse Syd, afholdt nabomøde, udbud af arkitekt og sidst på året udbudsrunde i forhold til entreprenør. Byrådet vedtog navnet ”Egedal Familiehus”, og huset står færdigt til september 2017.

Hverdagsaktivering

Hverdagsaktivering er et dagtilbud til borgere med handicap boende på EKBA. Tilbuddet åbnede 1. oktober 2016 i lokalerne på Tofteparken. Som en yderligere udvikling er der etableret fællesspisning for beboerne på EKBA på Tofteparken hver anden torsdag aften indenfor de eksisterende personaleressourcer for at fremme og understøtte beboernes sociale interaktion, netværk og trivsel.

STU

Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU) er et uddannelsesforløb til unge med en fysisk og/ eller psykisk funktionsnedsættelse. CSS har i 2016 udarbejdet en analyse af målgruppen, udarbejdet materialer til de unge og deres forældre om tilbuddet, men på grund af forsinkelserne med renoveringen af Tofteparken kunne tilbuddet ikke åbne den 1. august 2016. Tilbuddet forventes åbnet til august 2017.

Tofteparken

Den 1. marts 2016 flyttede de ambulante udførertilbud fra Sandbjergcenteret og Krogholmvej sammen i Tofteparken. Her er nu samlet alle CSS ambulante tilbud fra rusmiddelbehandling, støtte til udsatte voksne, værested, børn og familieteam, støtte-kontakt team og hverdagsaktivering. Tofteparken understøtter CSS strategi og vision om det tværgående samarbejde og sammenhængende serviceforløb til borgerne i et samlet hus, og har givet muligheder for at udvikle nye tilbud og ydelser i samspillet med ”Tæt på Tværs”.

Botilbudsområdet

CSS har i 2016 haft stor fokus på botilbudsområdet.

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA) ændrede den 1. januar 2016 blandt andet på deres ledelsesstruktur efter Socialtilsynets bemærkninger om, at det var ønskeligt, at den faglige ledelse kom tættere på medarbejderne. CSS iværksatte på eget initiativ en analyse af EKBAs styring, ledelse og serviceniveauer ved ekstern konsulent, med henblik på at kunne optimere og forbedre styringen og driften af botilbuddene. Rapporten forventes at forelægge i starten af 2017.

De Socialpsykiatriske Botilbud fik i foråret 2016 et påbud fra Arbejdstilsynet, fordi der var en risiko for medarbejderne grundet i beboernes adfærd og lav normering. Påbuddet medførte en tilførsel til området samt installering af sikkerhedsforanstaltninger. Byrådet tilførte med vedtagelsen af budget 2017-2020 en opnormering til De Socialpsykiatriske Bosteder.

Botilbuddenes juridiske konstruktion

Såvel EKBA som De Socialpsykiatriske botilbud er opført efter almenboliglovens regler, hvilket ikke er foreneligt med visitationsgrundlaget i servicelovens §§ 107 og 108. De fleste af botilbud i landet er opført på denne vis tilbage fra amternes tid, og da udfordringen både er kompleks og løsningerne kan være meget omkostningstunge, har blandt andet KL bedt Social- og Indenrigsministeriet om at gå ind i problematikken. CSS har i 2016 afdækket forskellige løsninger, mens vi afventede ministeriets melding.

I november 2016 udmeldte Social- og Indenrigsministeriet, at der ikke ændres på samspillet mellem boliglovgivningen og serviceloven, og at kommunerne skal lovliggøre botilbuddenes juridiske konstruktion ud fra det eksisterende lovgrundlag. CSS har udarbejdet handleplaner frem mod en lovliggørelse af den juridiske konstruktion, som forelægges politisk niveau i starten af 2017.

Implementering af projekt ”Forbedret styringsgrundlag”

CSS har i 2016 fuldt implementeret projekt ”Forbedret styringsgrundlag” fra 2014/ 2015, og projektet er nu succesfuldt i drift.

CSS har hele året fokuseret arbejdet med aktivitetsbaseret budgetlægning og prognoser på området. Der ses ved årets afslutning, at der er en prognosepræcision på 0,65 % samlet set for centeret, og således langt under målet om +/- 2 %.  Rammerne Myndighed og Egedal botilbud udviser budgetafvigelse på hhv. -2,2 % og +2,6 %.

3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab

Centeret har overordnet set overholdt sit budget i 2016. Resultatet for Center for Social Service er i 2016 på netto 308,5 mio.kr. hvilket er et mindreforbrug på -1,9 mio.kr. i forhold til korrigeret budget. Det er en budgetafvigelse på 0,6 %, hvilket er langt under Centerets mål ved budgetlægningen på +/-2 % budgetpræcision. Mindreforbruget uddybes under tabel 2.

I tabel 1 ses regnskabet fordelt på løn, drift og indtægter. Der er i oktober og december afregnet internt for Myndighed og bestillers ydelser leveret hos egne Udfører enheder. Der er afregnet for 74 mio.kr. både i udgifter og indtægter, som derfor netto ikke påvirker regnskabsresultatet. Derfor er der advigelse i det korrigerede budget på øvrige udgifter og indtægter på dette beløb. Der er et mindreforbrug på løn på -3,8 mio. kr. som skyldes at ansættelsesstop og opbremsning har haft større effekt end budgetteret, hvilket kan ses i Tabel 2 på løn i Sekretariat og Myndighed ledelse. Endvidere har der i løbet af året været fald i lønudgifter til plejevederlag og ledsagerordning.

Det oprindelige budget 2016 er 301,7 mio. kr., og det korrigerede budget er 310,4 mio. kr. I løbet af året er der bevilliget tillægsbevilliger på i alt netto 8,7 mio. kr. Tillægsbevillingerne er bevilliget på grund af primært prisstigninger på ydelserne hos Myndighed og bestiller for 12,8 mio. kr. Udfører enhederne har tilsammen fået tillægsbevilling på -2,1 mio.kr. og sekretariatet tillægsbevilling på -2, mio. kr. som blandt andet skyldes nedlæggelse af afdelingsleders rammen Udfører på 2,2 mio. kr. som ses i tabel 2.

Budgettet til SATS-pulje projekt på -0,7 mio. kr. søges overført fra 2016 til 2017.

Tabel 2 viser centeret opdelt på rammer. Mindreforbruget på -1,9 mio. kr. kan primært henføres til to rammer: Sekretariat og Myndighed og bestiller. Sekretariat har modtaget indtægter fra SATS-puljemidler, som skal dække udgifter over ét skole år. Budgettet på -0,7 mio. kr. søges derfor overført til 2017. Mindreforbruget på -3,5 mio. kr. hos Myndighed og bestiller skyldes merindtægt på statsrefusion på -0,4 mio. kr. samt manglende regninger for i alt -2,9 mio. kr. 

Udekørende teams mindreforbrug skyldes løbende tilpasning ift. ydelser. Det udekørende team har i sidste kvartal af 2016 løst en større intensiv familiebehandlings opgave inden for teamets ressourcer, og denne opgave var 100 % refusionsberettiget. Desuden er Udekørende Teams og Socialpsykiatri og Udsatteområdet flyttet sammen på Tofteparken, hvilket har betydet at fælles driftsudgifter skal tilpasses de nye fysiske rammer.

Udfører fælles ramme er lukket og delvist reduceret samt delvist fordelt på øvrige rammer.

Socialpsykiatri og Udsatteområdet har anvendt flere midler på Botilbudsområdet som følge af straks påbud og investering i alarmsystemer og IT-systemer.  

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter udviser et merforbrug, som skyldes højere udgifter til løn. Der er igangsat et projekt for at styre disse udgifter bedre som beskrevet i ”Forbedret styringsgrundlag”.

Centerets strategi er at satse på forebyggende foranstaltninger og dermed reducere udgifter til langvarige ophold og anbringelser, samt botilbud. Gennemgangen af drivere viser at der er et fald i antal helårspersoner af børn og unge anbringelser men også en prisstigning. Der er en stigning både i antal og pris af botilbud til voksne. Der er arbejdet med aktivitetsstyring af de forebyggende ydelser og det er nu muligt at opgøre priser og mængder på alle ydelser som der kan følges op på i 2017. Dette var ikke muligt ved budgetlægning 2016. Samlet set ser det ud til at centerets strategi er slået igennem på børneområdet, men kurven ikke er knækket på voksenområdet.

3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere

Resultater

 1. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Der satses på forebyggende tiltag i centeret. Ved budgetlægning 2016 var det ikke muligt at opgøre aktiviteter og priser på dette område.

Resultatet er, at der med den interne afregning er opgjort aktiviteter og priser på alle forebyggende ydelser i centeret. Der er 217,4 helårsydelser til en gennemsnitspris på 156.759 kr. pr. år. Det er aggregerede aktivitetstal baseret på 33 forskellige typer ydelser med forskellige pakker (tyngde) og varighed.  Volumen af forebyggende tiltag på tværs af centeret er steget fra opr. budget på 38,3 mio. kr. til et forbrug i 2016 på 44,2 mio.kr.

 1. Anbringelser og ophold for børn og unge

Der var i alt 90 børn og unge på ophold og anbringelse i 2015 til en gennemsnitspris på ca. 544 t. kr., hvilket svarer til en årlig udgift på ca. 48,9 mio.kr.

Der er afsat 43,5 mio. kr. i oprindeligt budget 2016. Det vil sige knapt 5,4 mio. kr. mindre end det aktivitetsbaserede budget.

Resultatet i 2016 er, at der er i alt 80,6 børn og unge i ophold og anbringelser i 2016 til en gennemsnitspris på 629 t. kr. pr år. Det vil sige færre, men dyrere ophold. Der er anvendt 42,5 mio.kr. inkl. refusion på anbringelser og ophold for børn og unge i 2016, heraf -6 mio. kr. i berigtigelse for refusion tidligere år. Ca. 48,5 mio. kr. eks. refusion.

 1. Forebyggende foranstaltninger for voksne

En sammenlignelig opgørelse af helårspersoner og priser var ikke mulig ved budgetlægning 2016.

Resultatet er, at der med den interne afregning er opgjort aktiviteter og priser på alle forebyggende ydelser i centeret. Der er 323 helårsydelser med en gennemsnitlig pris på 195 t. kr. pr. år.  Det er aggregerede aktivitetstal baseret på 17 forskellige typer ydelser med forskellige pakker (tyngde) og varighed.  Volumen af forebyggende tiltag på tværs af centeret er steget fra opr. budget på 70,2 mio. kr. til regnskabsresultat på 76 mio. kr.

 1. Midlertidige og længerevarende botilbud for voksne

Der var i 2015 købt knap 88 helårs botilbud til en gennemsnitspris på ca. 747 t. kr. pr. år, hvilket svarer til en årlig udgift på 65,4 mio. kr. I oprindeligt budget 2016 er der afsat 58,7 mio. kr., altså 6,7 mio. kr. lavere end forbruget i 2015 hos myndighed.

Resultatet i 2016 viser, at i 2016 var der 93,7 helårspersoner, gennemsnitspris på 765 t. kr. pr år. Der er 143,5 helårspersoner i egne botilbud, både handicap og Socialpsykiatri. . Der er således stigning i antal og pris.

Samlet set på tværs af centeret er der et merforbrug på 3,8 mio. kr. bestående af 1,8 mio. kr. merudgifter hos Myndighed og 2,2 mio. kr. hos Udfører.

 1. Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Budgetforudsætningen er at STU kan reduceres yderligere fra 2015 omkostning til 2016. Der er budgetlagt med et fald fra 42 til 41 helårspersoner.

Resultatet er, at der har været 40,3 helårspersoner på STU. Gennemsnitsprisen er faldet fra 318 t. kr. til 309 t. kr. i gennemsnit. Både det korrigerede budget og regnskabsresultatet er lavere end det oprindelige budget. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

 

3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab

Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.

Figuren viser, at det korrigerede budget følger samme periodiseringsmønster som forbruget, på nær oktober. I oktober 2016 blev der bogført intern afregning af egne borgere i botilbud på 40,6 mio. kr. ligeledes blev interne køb hos udfører enhederne afregnet i december. Det oprindelige budget blev lagt ud fra forudsætning om et lineært forbrug og et fald i udgifter på de områder, hvor der skulle konsolideres reduktioner hen over året. Forbruget afspejler at faktura kommer kvartalsvis og halvårligt.

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr.

Figuren viser, at det korrigerede budget følger samme periodiseringsmønster som forbruget. Engangs flygtninge refusionsindtægt var budgetlagt i juni, men blev først modtaget i august. I oktober 2016 blev der bogført intern afregning af egne borgere i botilbud på -41,3 mio. kr. ligeledes blev interne køb hos udfører enhederne afregnet i december. Det oprindelige indtægtsbudget er lagt lineært ud fra en forudsætning om jævn belægning på botilbud alle måneder. 

3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016

Center for Social Service har gennemført en række effektiviseringer og reduktioner i 2016. Samlet set er der opnået reduktioner for -5,9 mio. kr. ud af de -8,3 mio. kr. der blev vedtaget i budgetaftalen for 2016. Det har vist sig, at den fulde effekt ikke kunne opnås på grund af nye ydelser, og højere dækningsgrad på samme områder. Tabel 3 viser i hvor høj grad centeret har realiseret de 10 reduktionsemner i budgetaftalen for 2016. Endvidere er de vedtagne reduktioner i budgetåret, opbremsning og Porsebakken, opstillet i tabellen. I budgetaftalen for 2015 blev der indlagt reduktioner på -8,3 mio.kr. i 2016.

Reduktionsforslag nr. 103 Ledsagerordning § 97 er der ingen fald i antal ydelser. Der er fald i pris grundet leverandørskifte, gevinsten tilgår udbudskontoret under Center for Administrativ Service.

Reduktionsforslag nr. 105 og 115 Aflastning - Børn handicap blev gennemført primo 2016 med en realiseringsgrad på 85 % på eksisterende sager. Men der har været tilgang af nye sager. Derfor er der i alt netto reduceret -350 t. kr. fra 2015 til 2016. Dertil er der opstået usikkerhed omkring varigheden af reduktionen, idet en stor del af de berørte borgere har klaget til Ankestyrelsen, som har hjemsendt en stor del af afgørelserne til fornyet visitation.

Med reduktionsforslag nr. 105 og 117 Aflastning - Voksen handicap, har det ikke været muligt at reducere udgifterne, trods ændret serviceniveau.

Reduktionsforslag nr. 109 D, hvor serviceniveauet er reduceret til højst et aktivitetstilbud for borgere i botilbud, er realiserings grad 70 % på egne borgere, men effekten er ikke helårlig i 2016. På eksterne aktivitetstilbud er der fra 2015 til 2016 et fald på 6 helårsydelser, hvilket svarer til 8 %. Der er nye bevillinger af aktivitetstilbud til andre borgere svarende til 7 helårsydelser. Det ses derfor en samlet stigning på området fra 2015 til 2016.

Reduktionsforslagene nr. 113 og 114 Tæt på Tværs handicap området, har på børneområdet haft den halve effekt. Effekten er ikke endeligt opgjort ved regnskabsafslutningstidspunktet. Implementeringen fortsætter i 2017 og der vil blive fulgt op på effekten af Tæt på tværs, både på børne- og voksenområdet for hhv. social og handicap området.'

4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab

Tabel 4 angiver regnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt pr. ramme.

Tabel 4 viser, at der på myndighedens rammer er større afvigelser på de enkelte aktiviteter. Dette skyldes indarbejdelsen af intern afregning. Der er på Botilbud voksen handicap afregnet 40,7 mio. kr. På Socialpsykiatriske ydelser og botilbud er der afregnet 21,2 mio. kr. og på voksen og Børne området er der afregnet 12,1 mio. kr.