Center for Skole og Dagtilbud

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

Centeret står for drift af 0-6 års dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen samt sundhedstjenesten og tandplejen.

Primære opgaver:

Centeret arbejder med børn i alle aldre, med børns sundhed, læring, trivsel og udvikling.
Herudover administreres og udvikles skolefritidsordninger, Ungdomsskole og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).
En stor opgave i centeret er arbejdet med fortsat inklusion samt at sikre, at der ved tidlig forebyggende indsats kan inkluderes flere børn i de kommende år.
 

Centeret er organiseret i afdelingerne:

Skoleafdelingen med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Dagtilbudsafdelingen
Sundhedstjenesten
Tandpleje og Tandregulering.


Politisk(e) udvalg:

Børne- og Skoleudvalget varetager skole og dagtilbud
Social- og Sundhedsudvalget varetager Sundhedstjenesten og Tandplejen.

2. Strategi og resultatmål

Fokusområder:

Skolerne skal i 2016 arbejde på fortsat implementering af skolereformen, herunder at samarbejde med SFO og klubber om, at den understøttende undervisning bliver en vigtig og integreret del af undervisningen, som understøtter inklusion. Kompetenceudviklingen af medarbejdere i forhold til inklusion fortsætter.

Dagpasningsområdet skal fortsætte kompetenceudvikling af personalet for at imødekomme de øgede krav til pædagogisk udvikling og dokumentation, samt understøtte bestræbelserne for, at flest mulige børn inkluderes i dagpleje og institutioner, hvor det er til gavn for barnets udvikling og trivsel.

PPR skal medvirke til inklusion, således at børn og unge med særlige behov i videst muligt omfang kan fastholdes i normalsystem.

Tandplejen har særlig fokus på, at det forebyggende arbejde blandt kommunens skoleelever sker under hensyntagen til optimal ressourceanvendelse herunder en minimering af sene afbud og udeblivelser fra aftaler.

Sundhedstjenesten har særlig fokus på at rådgive og vejlede børnefamilier ud fra et holistisk menneskesyn, samt at fremme sundhed og trivsel blandt kommunens unge.

Finansielle mål:

Beskrivelse af mål

Måltal

Resultat

En afvigelse på max +/- 2 % i forhold til det periodiserede budget på centeret samlet set.

 

Målet er opfyldt, da centerets resultat er på +0,34 % gennemsnitligt set for året.

 

Ikke-finansielle mål:

Beskrivelse af mål

Måltal

Resultat

 

 

 

 

Centeret i 2016

CSD har haft store udfordringer med stigningen i antallet af børn med særligt behov.

Der er sket en fordobling af antallet af visiterede børn samtidig med at pladserne på specialskoler og specialtilbud har været fyldt op. Der skal arbejdes på at etablere yderligere pladser i 2017.  Udskiftningen af IT er presserende. Derfor har der i 2016 været forhandlinger med IT-Forsyningen om at indgå leasingaftaler om nyt hardware til skolerne.

I 2016 kom der et stort antal flygtninge til Egedal, hvilket betød en stor udvidelse af modtageklasserne på Stengårdsskolen. På dagtilbudsområdet skabte det udfordringer at tage imod de 0-6 årige flygtninge. Men både i dagtilbud og skole har personalet klaret det flot.

3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab

Overordnet set har Center for Skole og Dagtilbud overholdt deres budget. Regnskabsresultatet viser en merforbrug på 2,4 mio. kr., hvilket svarer til ca. 0,34 % af det korrigerede budget, og må betragtes som værende meget lille.

Da det oprindelige budget for 2016 blev lagt, blev lønbudget for distriktsskole Stenløse fejlagtigt lagt som budget for øvrig drift. Det blev rettet til ved 1. budgetopfølgning i 2016, hvilket er den væsentligste årsag til forskellen på oprindeligt budget og korrigeret budget for såvel løn som øvrige udgifter.

Der er i løbet af 2016 givet tillægsbevilling på 10,6 mio. kr. til Skoleafdelingen (Skoler fælles) til neutralisering af en negativ budgetpost, som stammede fra en ”gammel” demografipulje på skole og SFO.

Der er givet tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. på grund af stigning i antal af elever i privatskole, ligesom der er givet tillægsbevilling på 3 mio. kr. på grund af udgifter til elevtransport, som var større end det oprindelige budget. Begge tillægsbevillinger er givet til Skoleafdelingen (Skoler fælles), som afholder disse udgifter.

Der er i løbet af 2016 blevet reguleret i børnetal på daginstitutionsområdet, hvilket har betydet, at der samlet set er reduceret med netto ca. 10,5 mio. kr.

Det samlede nettoresultat for centeret er et merforbrug i forhold til korrigeret budget på ca. 2,4 mio. kr.

Der har været udgifter for 9 mio. kr. mere end det korrigerede budget og indtægter på ca. 6,6 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

På indtægtssiden er der mindreindtægter på SFO-betaling og betaling for undervisning på kommunens egne specialtilbud på ca. 4,7 mio. kr., og merindtægter på tilskud fra staten til efteruddannelse på skoleområdet, kantineindtægter på distriktsskole Ølstykke, deltagerbetaling i Ung Egedal, forældrebetaling daginstitutioner, egenbetaling for aktiviteter i Klub Egedal og Ung Egedal og forældrebetaling til klubber på i alt ca. 11,2 mio. kr. Et samlet resultat på ca. 6,6 mio. kr.

Center for Skole og Dagtilbud har søgt om følgende overførsler fra 2016 til 2017: Puljemidler for – 5,752 mio. kr. fordelt med -4,411 mio. kr. til uddannelsesmidler fra ministeriet til linjefagsuddannelse. Ung Egedal – 156.800 kr. til et øremærket projekt. Der er tale om puljemidler, som skal tilbagebetales, hvis de ikke anvendes til det bevilgede formål. Distriktsskole Stenløse -48.000 kr. fra central uddannelsesfond (som skal betales tilbage, hvis de ikke anvendes til det bevilgede formål) samt -111.000 kr. til proces påbudt af Arbejdstilsynet. Maglehøjskolen -72.000 kr. tildelt fra Fond. Midlerne blev ikke brugt i 2016 på grund af Byrådets beslutning om økonomisk opbremsning. Tandplejen -597.000 kr. til IT og røntgen, som blev bevilget i 2016, men ikke brugt endnu. Kontrakt er underskrevet. Fra bevilling fra A. P. Møllers fond søges overført -56.617 kr.

Der søges overført et samlet merforbrug på 2,436 mio. kr.

Tandplejen har et mindreforbrug i 2016, hvilket skyldes, at der blev overført 0,8 mio. kr. fra 2015 til 2016 til dækning af ekstraordinær udgift til nyt røntgen- og IT-system. Denne udgift er ikke afholdt, da systemet ikke er leveret i 2016, hvorfor denne udgift må påregnes i 2017.

På sekretariat og ledere er der et merforbrug på ca. 3 mio. kr. Hovedårsagen til det er, at der på denne ramme ligger en ikke udmøntet effektivisering på -3,6 mio. kr. Den effektivisering skal udmøntes i 2017.

På Skoler – Sekretariat og ledere er der i 2016 givet tillægsbevillinger på samlet ca. 23,9 mio. kr. Det omfatter befordring af elever 3 mio. kr., tilskud til privatskoler 4,1 mio. kr., fra pulje til strategiske mål 0,73 mio. kr., efteruddannelse (overført fra 2015) 4 mio. kr., flere inkluderede elever 2,3 mio. kr., neutralisering af negativ demografipulje 10,6 mio. kr. og refusion for flere flygtninge 0,8 mio. kr. Samlet er der et merforbrug på ca. 1 mio. kr.

På distriktsskole Ølstykke er budgettet reduceret med ca. 2,1 mio. kr. Årsagen er færre klasser, afregning for segregerede elever (elever, som oprindeligt var indskrevet i normalklasse, men efterfølgende overflyttes til specialtilbud), regulering af de lønsatser, som anvendes ved budgetlægning, administrative effektiviseringer samt økonomisk opbremsning. Skolens samlede resultat for 2016 er et mindreforbrug på 0,24 mio. kr.

På distriktsskole Stenløse er budgettet forøget med ca. 4,4 mio. kr. Årsagen er flere klasser, afregning for segregerede elever, regulering af de lønsatser, som anvendes ved budgetlægning, administrative effektiviseringer samt økonomisk opbremsning. Skolens samlede resultat for 2016 er et mindreforbrug på ca. 3,6 mio. kr.

På distriktsskole Ganløse er budgettet reduceret med ca. 1,4 mio. kr. Årsagen er færre klasser, afregning for segregerede elever, regulering af de lønsatser, som anvendes ved budgetlægning, administrative effektiviseringer, flere flygtninge samt økonomisk opbremsning. Skolens samlede resultat for 2016 er et mindreforbrug på ca. 0,15 mio. kr.

På distriktsskole Smørum er budgettet forøget med ca. 1,9 mio. kr. Årsagen er afregning for segregerede elever, regulering af de lønsatser, som anvendes ved budgetlægning, administrative effektiviseringer, flere flygtninge samt økonomisk opbremsning. Skolens samlede resultat for 2016 er et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr.

Ung Egdals budget er reduceret på grund af administrative effektiviseringer. Det samlede regnskabsresultat er et mindreforbrug på ca. 0,28 mio. kr.

Der er givet en tillægsbevilling til PPR på ca. 2 mio. kr. til dækning af større udgifter til elevtransport, end der var budgetlagt med. Netto har PPR et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2016.

På Dagtilbud – Sekretariat og ledere er budgettet i løbet af året opjusteret med ca. 2,4 mio. kr. De væsentligste årsager er, at frokostordning i daginstitutioner er flyttet økonomisk fra Centeret til de enkelte daginstitutionsområder, at der er reduceret i indtægter fra forældrebetaling på grund af regulering af pladser, der er fra fælles pulje tilført budget til PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse)og der er indlagt en reduktion på grund af økonomisk opbremsning. Samlet set er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

På daginstitutionsområde Smørum er budgettet forøget med ca. 1,4 mio. kr. i 2016. Forøgelsen er et resultat af børnetalsregulering (pengene følger barnet) og udlægning af frokostordning og ressourcepædagoger fra Centeret centralt. Områdets samlede resultat er et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Årsagen til det er bl.a. den økonomiske opbremsning.

På daginstitutionsområde Ganløse er budgettet forøget med ca. 0,9 mio. kr. i 2016. Forøgelsen er et resultat af børnetalsregulering og udlægning af frokostordning og ressourcepædagoger fra Centeret centralt. Områdets samlede resultat er et regnskabsmæssigt merforbrug på 0,33 kr. hvilket dog skal holdes op imod, at der på grund af økonomisk opbremsning ikke er gennemført børnetalsregulering ultimo året. En sådan ville have betydet en yderligere forøgelse af budgettet med 0,62 kr., hvilket ville have resulteret i et mindreforbrug på 0,65 kr.

På daginstitutionsområde Ølstykke er budgettet reduceret med ca. 6,1 mio. kr. i 2016. Reduktionen er et resultat af børnetalsregulering og udlægning af frokostordning og ressourcepædagoger fra Centeret centralt. Områdets samlede resultat er et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Årsagen til det er bl.a. den økonomiske opbremsning.

På daginstitutionsområde Stenløse er budgettet forøget med ca. 2 mio. kr. i 2016. Forøgelsen er et resultat af børnetalsregulering og udlægning af frokostordning og ressourcepædagoger fra Centeret centralt, samt udvidelse af specialgruppe Hyldeblomsten. Områdets samlede resultat er et mindreforbrug på ca. 0,65 mio. kr. Årsagen til det er bl.a. den økonomiske opbremsning.

Selvejende institutioner har fået en tillægsbevilling på ca. 0,4 mio. kr., som er et overført mindreforbrug fra 2015. Nettoresultatet for 2016 er et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som indgår i budgettet for 2017. Selvejende institutioner afregnes efter princippet, at pengene følger barnet.

Der er givet en tillægsbevilling på ca. 0,4 mio. kr. i 2016 til privatinstitutioner. Årets resultat er et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr., hvilket skyldes, at flere børn end forudsat i budgettet gjorde brug af privatinstitutioner, herunder klubber. Privatinstitutioner budgetreguleres efter princippet om, at pengene følger barnet, så udgiften svarer til det faktiske antal passede børn.

Klub Egedal har fået en tillægsbevilling på ca. 1,9 mio. kr. på grund af flere indskrevne medlemmer, end der var budgetlagt med. Årets resultat er et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr.

Dagplejens budget er nedskrevet med ca. 3 mio. kr. på grund af at færre børn end forudsat i budgettet har været indskrevet i dagplejen. Årets resultat er et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr., hvilket dels skyldes færre børn indskrevet, dels at der blev besluttet økonomisk opbremsning medio året.

Budgettet til støttepædagogkorpset (ressourcepædagoger) er reduceret med ca. 5,8 mio. kr. Denne regulering er en konsekvens af, at ressourcepædagogerne ansættelsesmæssigt er flyttet fra et centralt korps til at være ansat i de enkelte institutionsområder, hvilket betyder, at budgettet er flyttet til områderne. Nettoresultatet for støttepædagogkorpset er et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr.

3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere

Resultater

  1. Antal børn i daginstitutioner

 

 

 

Der var budgetlagt med 709 vuggestuebørn og 1499 børnehavebørn i kommunale og selvejende institutioner og der var indskrevet 656 vuggestuebørn og 1330 børnehavebørn. Da ”pengene følger barnet” er budgettet reguleret i løbet af året. Budgetreduktionen er tilført kassen.

Indtægtsbudgettet er reguleret tilsvarende.

 

  1. Antal medlemmer i Fritids- og ungdomsklubber.

Der var budgetlagt med 1780 pladser i klubberne og den faktiske belægning var 2167. Da ”pengene følger barnet” er budgettet reguleret i forhold til det faktiske antal medlemmer. Reguleringen er finansieret af kassen.

Indtægtsbudgettet er reguleret tilsvarende.

 

  1. Antal elever i skolen.

Der var budgetlagt med 5.667 elever i 0-9 klasse. (247 klasser), 140 elever i 10 klasse (6 klasser) og 94 elever i specialklasser. Desuden modtager 172 elever ekstra danskundervisning, da dansk ikke er deres modersmål.

Resultatet af skoleåret planlægning (2016/2017) blev 5.544 elever i 0-9 klasse (246 klasser), 120 elever i 10. klasse (4 klasser) og 121 elever i specialklasser. 110 elever modtager ekstra danskundervisning.

Det økonomiske resultat af dette er indarbejdet i skolernes budgetter i forbindelse med budgetopfølgning medio 2016.

  1. Antal børn i SFO

Der var budgetlagt med 2.274 SFO-pladser. Årets resultat er, at der som gennemsnit for året var indskrevet 2.191 børn i SFO. De økonomiske konsekvenser af dette er indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetopfølgning medio 2016.

 

3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab

Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.

Det periodiserede budget svarer stort set til udgiftsfordelingen i løbet af året, dog med den undtagelse, at den forventede betaling til staten for tilskud til børn i private skoler i august måned i 2016 er faldet i juli. Der er desuden en del afvigelser i løbet af året i betaling for elevtransport og taxakørsel til specialskoler.

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Årets indtægter er i store træk faldet, som det var budgetteret, dog med en stor afvigelse i oktober, som væsentligst skyldes, at afregning med andre kommuner for skolegang i Egedal er foretaget i oktober. Der er fra år til år ret stor variation i, hvornår der indhentes indtægter fra andre kommuner i forbindelse med mellemkommunal afregning, hvilket betyder, at den periodiserede budgettering af indtægter afviger noget fra de faktiske indtægter.

3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016

Center for Skole og Dagtilbud har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og reduktioner i 2016. Tabellen nedenfor viser i hvor høj grad centeret har realiseret disse.

Alle reduktioner er udmøntet på kontonumre på de enkelte rammer/aktiviteter, og er således implementeret i budgetterne.

I alt er der indlagt besparelser for 7,715 mio. kr.

Reduktion af ressourcepædagogkorps, inklusionsvejledere, PPR/tale- hørepædagog og psykolog samt nedlæggelse af flyverkorps: Der er reduceret med to psykologer og to stillinger i flyverkorpset.

Reduktion på Tandplejen: Reduktionen er udmøntet i budgettet, og der er reduceret på drift og en mindre tilpasning i personale i forbindelse med genbesættelse af vakante stillinger.

Reduktion af dagplejen: Reduktionen på Dagplejen er effektueret.

Reduktion af medarbejdere i Centeret med tre stillinger: Der er reduceret med en leder, en konsulent og en administrativ medarbejder.

Reduktion af skolernes budgetter til pædagogiske materialer og IT: Reduktionen er opnået. Budgettet var, efter indarbejdelse af reduktionen på 1,5 mio. kr. på 14,53 mio. kr. til pædagogiske materialer og IT. Forbruget på disse to grupperinger er 11,7 mio. kr. Mindreforbruget er 2,83mio. kr.

Reduktion af klubbernes budgetter til pædagogiske materialer: Reduktionen er opnået. Klubbernes budget til pædagogiske materialer var 2,9 mio. kr., hertil skal lægges 3,2 mio. kr., som medlemmerne betaler til materialer og aktiviteter, i alt 6,15 kr. Forbruget til pædagogiske materialer var 5,04 mio. kr. altså et mindreforbrug netto på 1,11 mio. kr.

Reduktion af budgettet til Ung Egedal: Reduktionen er opnået, da Ung Egedal har tilpasset forbruget til det reducerede budget.

4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab

Tabel 4 angiver regnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt pr. ramme.

Der henvises til bemærkninger under tabel 2.