Center for Plan, Kultur og Erhverv

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål:

 • Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer for en bæredygtig udvikling af kommunen
 • Varetagelse af myndighedsbehandling på en hurtig og smidig måde i respektfuld dialog med borgere og erhvervsliv
 • Bedst mulig servicering af kultur-og idrætsbrugerne med flere under hensyntagen til den økonomiske ramme
 • Drive og udvikle idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne på en effektiv måde, der kan tilgodese den stigende og ændrede efterspørgsel.

Primære opgaver:

 • Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af Plan- og Agenda21-strategier, lokalplaner og kommuneplan for Egedal Kommune
 • Myndighedsopgaver i henhold til forskellige love, hvor byggelovgivningen er den mest ressourcekrævende
 • Delvist lovbestemte opgaver, som er tilsyn med de almene boliger, opkrævning af ejendomsskatter samt tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter
 • Drift og udvikling af GIS, som er et geografisk informationssystem, til understøttelse af kommunes opgaver i hele organisationen
 • Erhvervsservice i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, som varetager opgaven med vejledning til iværksættere, vækstiværksættere og vækstvirksomheder
 • Drift og udvikling af musikskole, idrætsfaciliteter, kulturhuse og museer

Politisk(e) udvalg:

 • Planudvalget
 • Kultur- og Erhvervsudvalget

2. Strategi og resultatmål

2016 var sidste år med det strategiske mål ”Promovering af Egedals byudviklingsområder” og opgaven er nu en del af driften. I 2016 blev der solgt en storparcel i Smørum, 2 storparceller i Stenløse syd og 1 i Egedal by. Der er lavet udbudsmateriale for en grund i Smørum, Annekset i Stenløse og 5 storparceller i Egedal by.

Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat
Det overordnede mål for centeret er at overholde budgettet. Budgettet og forbruget må maksimalt differere med +/- 2 %. Opfyldt med en budgetoverskridelse på 0,1 %, svarende til et merforbrug på 56.600 kr.
I 2016 skal budgetterne på registreringskonto-niveau ændres, så periodiseringen svarer til et mere forventeligt månedligt forbrug. Stort set alle konti er periodiseret med 1/12-del pr. måned i det oprindelige budget Mindst 80 % af kontiene med væsentlige budgetbeløb skal være korrekt periodiseret, så de minimum er klar til budget 2017. Målet er opfyldt. Der mangler periodisering på ganske få konti. Herudover skal budget og forbrug for årets sidste 3-4 måneder gennemgås for eventuelle ændringer i periodiseringen fra 2017
Samtlige konti skal gennemgås, så de placeres under den aktivitet, de omhandler. Samtlige konti er gennemgået og er flyttet, så budgetbeløb fra 2017 er placeret korrekt. Samtlige konti er placeret korrekt.
Ikke-finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Resultat
  I forlængelse af kommunens Planstrategi fra 2015 revideres kommuneplanen. De prioriterede lokalplaner for perioden udarbejdes og vedtages, herunder planerne for byudviklingsområderne. Planlægningen skal ske i dialog med borgerne, grundejerforeningerne, landsbylaug og erhvervslivet så tidligt som muligt i processen.  

Kommuneplanen er under revision og en pixiudgave er udarbejdet til forelæggelse for Byrådet.

Der er arbejdet med 9 lokalplaner i 2016 og der har ved de fleste været en god forhåndsdialog med borgerne i nabolaget. Yderligere 3 planer blev endeligt vedtaget primo 2016.
  Centerets ISO9001 certificering af sagsbehandlingen i alle afdelingerne skal opretholdes og medvirke til fortsat effektivisering af administrationen.   Certificeringen er opretholdt og målet dermed opfyldt. 
  Center for Plan, Kultur og Erhverv(CPK) arbejder på en udbygning af idrætsfaciliteterne, så de er tidssvarende. Renovering og modernisering af Ganløse Idrætscenter og Ølstykke Svømmehal igangsættes i 2016 og færdiggøres primo 2017. Omklædningsrum i Ganløse idrætscenter og Ølstykke svømmehal er igangsat renoveret og begge anlæg forventes færdige til ibrugtagning senest 1/3 2017.
  Der arbejdes på, at stenløse Kulturhus fyldes med mange forskellige aktiviteter. Via brugere af huset igangsættes forskellige kulturelle aktiviteter. Der er afholdt Brugerforum 4 gange og der er dagligt mange aktiviteter i huset. 
  Kontoplanen for såvel Kultur og fritid som Idrætsanlæg skal reduceres kraftigt uden at overblikket og styringen af budgetterne forringes. Arbejdet med reducering af kontoplanen igangsættes i 2016 og forventes færdige til budget 2017. Er gennemført så budgettet fra 2017 bliver mere overskueligt. Der er reduceret med ca. 75 % af kontiene inden for områderne, svarende til ca. 400 konti.

Centeret i 2016

Fredningen af Værebro Å blev afsluttet i klagenævnet i 2016 efter en ny gennemgang af alle stiudlæg.

Maskotten ”Ege” og ”Marie Marolle” er første gang præsenteret i efteråret 2016, og har efterfølgende deltaget i en række aktiviteter for børn, bl.a. ved plantning af skoven i Egedal by, Jul i Egedal m.m.

Der har i 2016 været gennemført flere koncerter i Foyeren på Egedal Rådhus til stor glæde for borgerne i Egedal Kommune.

I juni 2016 afholdt Egedal Kommune for første gang idrætsdag for erhvervslivet med ca. 100 deltagere.

En prioriteret opgave har været indførelse af nyt webbaseret lokalebookingsystem, hvor ikke alle mål er nået. Der arbejdes fortsat på at få lokalebookingsystemet implementeret fuldt ud, så også foreningslivet kan anvende det.

Egedal Kommune har i 2016 opsagt samarbejdet med Kulturaftaler i Hovedstadsregionen.

Musikskolen har i efteråret indgået en række aftaler med skolerne om skabelsen af musikmiljøer i undervisningen.

3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab

Helt overordnet set har centeret overholdt deres budget. Regnskabsresultatet viser, at der samlet set er tale om et lille merforbrug på 56.600 kr. svarende til 0,1 % i forhold til det korrigerede budget.

Budgettet på løn er reduceret med 0,3 mio. kr. differencen mellem det korrigerede og oprindelige budget, øvrige udgifter er reduceret med 0,3 mio. kr. og indtægter er reduceret med 0,5 mio. kr. I alt en budgetreduktion på 44.000 kr.

Lønbudgettet overholdes – et lille mindre forbrug på 65.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.

På de øvrige udgifter er der tale om et mindre forbrug på 0,4 mio. kr., som blandt andet skyldes beslutningen om generelt at udvise tilbageholdenhed.

Omvendt er der manglende indtægter på knap 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen hertil er mindre indtægt på Musikskolen og på Byggesagsgebyrer.

Samlet set er der tilført 0,34 mio. kr. på Planudvalgets område og reduceret med 0,38 mio. kr. på Kultur- og Erhvervsudvalgets område.

Planudvalgets område:

Sekretariat og ledere: Her er der tale om et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag hertil er, at der er krediteret for knap 0,2 mio. kr. for udskrevne fakturaer i 2014 og 2015 til dagbøder for ulovlig beboelse i sommerhusområde.

Planlægning, Byggeri og Erhverv udviser et forbrug, der balancerer i forhold til det korrigerede budget.

Kultur- og Erhvervsudvalgets område:

Sekretariat og ledere: Der er et merforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket skyldes at lønnen til lederen af Idrætsanlæg fejlagtigt ikke er budgetlagt her – kun forbruget er konteret her. Omvendt er tilfældet med Idrætsanlæg, hvor budgettet er lagt, men forbruget bogført under Sekretariat og ledere. Disse to rammer udligner derfor hinanden.

Kultur og Fritid: Der er et merforbrug på knap 0,45 mio. kr. Der er merforbrug på 0,1 mio. kr. på Kulturhuset i Ledøje-Smørum, 0,2 mio. kr. på Arkiv og Museum - overvejende løn, knap 0,3 mio. kr. på øvrige kulturelle opgaver, heraf er 0,24 mio. kr. nettoudgifter i forbindelse med afholdelse af tre musikarrangementer på Egedal Rådhus. Derimod er der mindre udgifter på hele Folkeoplysningsområdet med 0,15 mio. kr.

Erhverv: Totalt er der et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. De to væsentligste årsager er mindre forbrug på Aktivitetstilskud med -0,05 mio. kr. og Erhvervsfremme aktiviteter på 0,12 mio. kr.

Idrætsanlæg: Se bemærkningen under Sekretariat og ledere. Hele kontoplanen på rammen er ændret fra 2017, så styringen af området vil blive væsentlig mere overskuelig. Antallet af konti er halveret, og mange konti med små budgetbeløb er ændret til en fælles eller fordelt på de tre distrikter – Ølstykke, Stenløse og Smørum.

Musikskolen: Der er et mindre forbrug på knap 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til 2015 er elevtallet stort set uændret, men flere elever har valgt holdundervisning frem for soloundervisning, hvilket giver færre udgifter til løn, men også mindre indtægter. Der er ultimo 2016 venteliste til musikundervisning. Der er dog en mindre indtægt for elevbetaling og Statsrefusion til Musikskolen på knap 0,5 mio. kr. Dette ”kompenseres” af at lønudgiften er 0,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er sammenhæng mellem elevantallet og antal lærere der ansættes. Derudover har der været stor tilbageholdenhed vedrørende køb af instrumenter, så her er der et mindre forbrug på knap 0,3 mio. kr.

Center for Plan, Kultur og Erhverv har søgt om at overføre et merforbrug på 0,207 mio. kr. fra 2016 til 2017.

3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

 

Primære drivere

Resultater

 1. Antal byggesager og deres omfang og kompleksitet

 

Antallet af byggesager har været som forudsat i størrelsesorden 700 sager. Indtægterne blev mindre end budgetteret efter afregningen er overgået til medgået tid og ikke antal m2.

 1. Elevtal og undervisningsønsker i Musikskolen

Der er ca. 1500 aktivitetselever (en elev kan gå på flere hold) og ca. 140 på venteliste. Ventelisten opstår da der ikke laves hold på tværs af skoledistrikterne og fordi særlige ønsker, som ikke kan opfyldes, hvis volumen er for lille. 

 

3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab

Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. 

Der har i løbet af 2016 været stor fokus på den periodiserede budgetlægning. Som det ses har de budgetlagte udgifter været periodiseret med 1/12-del pr. måned i det oprindelige budget, hvilket ikke afspejler virkeligheden.

Der er dog nogle måneder, der viser større udsving mellem det faktiske forbrug og det korrigerede budget.

Differencen mellem det korrigerede budget og det faktiske forbrug i februar, viser et merforbrug på 0,9 mio. kr. og i marts et mindre forbrug på -0,7 mio. kr. hvilket hovedsagelig skyldes en forkert periodisering på den Folkeoplysende voksenundervisning. Periodiseringen vil blive ændret i budget 2017.

Årsagen til differencen i april og maj er en forkert bogføring i april, som først ændres i maj og vedrører aktiviteten ejendomme.

Mindre udgiften i juni måned er begrundet i mindre udgifter til den udendørs vedligeholdelse. Her er en del af ydelserne betalt successivt over året med månedlige/kvartalsvise betalinger.

Periodiseringen på de sidste fire måneder har det ikke været muligt at ændre på i 2016, men vil på relevante konti blive indarbejdet i budget 2017. Det relativt store forbrug i december knap 0,9 mio. kr. opvejes af mindre forbruget i september, oktober og november på i alt -1,2 mio. kr., så der er derfor ikke tale om et forøget forbrug ultimo året, men en forkert periodisering.

Totalt set er der på udgiftssiden for hele året tale om et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

Der er i løbet af 2016 ændret lidt på de periodiserede indtægter, idet der modtages Statsrefusion vedrørende Musikskolen kvartalsvis.

Der er dog nogle kraftige udsving i periodiseringen.

I april er der bogført en udgift på 1,2 mio. kr. på indtægtskontoen for renholdelse og vintervedligehold i Egedal Centeret. Dette beløb fordeler Center for Administrativ Service til de enkelte forretningsindehavere og beboere i centeret efter en fordelingsnøgle. Denne fakturering er i 2016 først foretaget i maj. Hvis beløbene var faktureret i april, så ville det periodiserede budget og forbrug i de to måneder svare til hinanden.

Årsagen til at kurverne i juli-september for forbrug og korrigeret budget varierer, er begrundet i, at elevbetalingerne på Musikskolen for det første halve år først blev bogført i august og september og ikke i juli måned.

Overordnet set er der på indtægtssiden tale om en mindre indtægt på i alt 0,6 mio. kr., som hovedsaglig omhandler størrelsen på Byggesagsgebyrer samt elevbetaling og Statsrefusion i Musikskolen. 

3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016

Center for Plan, Kultur og Erhverv har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og reduktioner i 2016. Tabellen nedenfor viser, at centeret har realiseret disse.

Tabel 3 viser at alle besparelser, effektiviseringer og opbremsninger i Center for Plan, Kultur og Erhverv er blevet indarbejdet, og at den fulde effekt kan ses i regnskabet.

4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab

Tabel 4 angiver regnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt pr. ramme.

CPK – Sekretariat og ledere:

Planlægning har i 2016 haft et merforbrug på 0,06 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er, at et af kommunens arkivsystemer skulle testes og godkendes inden aflevering til landsarkivet. Udgiften for dette var 0,12 mio. kr. Disse test af arkiver er ikke budgetlagt. I 2017 budgetomplaceres Planlægning (til Planlægning) under ”Planlægning, Byggeri og Erhverv”.

I 2016 har GIS et lille mindre forbrug på 0,01 mio. kr. Fra 2017 budgetomplaceres GIS, så hele aktiviteten retmæssigt er placeret under ”Planlægning, Byggeri og Erhverv”.

Forbruget under Ejendomme er debitering af udsendte faktureringer i 2014 og 2015 vedrørende dagbøder for ulovlig beboelse i sommerhusområde. Bøder er ikke budgetlagt. Da bøderne ikke betales inden, det er lovligt at bo i sommerhuset igen, bortfalder kravet. Der var i alt et merforbrug på 0,157 mio. kr.

Kultur og fritid er løn til lederen af området og udviser et mindre forbrug på 0,05 mio. kr.

Idrætsanlæg er ligeledes løn til lederen af området. Det har systemmæssigt ikke været muligt at flytte budgettet hertil fra ”Idrætsanlæg”. Lederen er ophørt i december 2016, så der er blandt andet udbetalt optjente feriepenge. Dette betyder, at der på Idrætslederlønnen er et merforbrug på knap 1,0 mio. kr. Budgettet omplaceres fra 2017.

Musikskolen er også løn til lederen. Der er i 2016 et merforbrug på 0,1 mio. kr., som er forårsaget af den tidligere leders ophør medio 2016, med deraf udbetaling af opsparet feriepenge.

Planlægning, Byggeri og Erhverv:

Planlægning går ud med et mindre forbrug på 0,16 mio. kr. Der har været et merforbrug på løn på netto 0,34 mio.kr., men et mindre forbrug på de tre strategiske mål på knap 0,5 mio. kr. på grund af budgetopbremsningen, så ”event” måtte opgives.

Netto går Byggesager ud af 2016 med et merforbrug/mindre indtægt. Mindre indtægten er på 0,484 mio. kr. Antallet af byggesager har været som forudsat i størrelsesorden 700 sager. Indtægterne blev mindre end budgetteret efter afregningen er overgået til medgået tid og ikke antal m2.

I 2016 er der på GIS et mindreforbrug på 0,17 mio. kr. I 2016 har der ikke været udgifter vedrørende skimmelsvamp i private og almene boliger, derfor er der et mindre forbrug på 0,28 mio. kr. Der har været en mindre indtægt på 0,09 mio. kr. for refusion af byfornyelsesudgifter, men et lille merforbrug på 0,02 mio. kr. på støtte til opførelse af boliger. Tre budgetlagte konti under GIS er retmæssigt fra 2017 omplaceret til ejendomme.

Ejendomme har i 2016 et mindre forbrug på 0,12 mio. kr. Der er i 2016 et mindre forbrug på den ene af to budgetlagte konti på Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger (0,15 mio. kr.) og et merforbrug på 0,04 mio. kr. på tinglysning af ejendomsskattelån. Merforbruget skyldes flere ansøgninger af lån end forventet.

Budgettet på Erhverv under Planudvalget på 0,008 mio. kr. overholdes. Der har været udgifter såvel som indtægter på samlet 0,032 mio. kr. vedrørende hegnsyn.

Kultur og Fritid:

Kultur og Fritid under Kultur- og Erhvervsudvalget, se kommentarerne under tabel 2.

Erhverv:

Erhverv under Kultur- og Erhvervsudvalget har i 2016 et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. Af de vigtigste årsager hertil kan nævnes mindre forbrug på 0,12 mio. kr. til Erhvervsfremmeaktiviteter og 0,051 mio. kr. på Aktivitetstilskud.

Idrætsanlæg:

Idrætsanlæg har et mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,0 mio. kr. i 2016. Som nævnt i kommentarerne til tabel 2, så har lederlønnen ikke været budgetomplaceret her fra den faste løn til Idrætsanlæg under CPK – Sekretariat og ledere. Når der ses separat på disse to regnskabsresultater går Idrætsanlæg ud af 2016 med et mindre forbrug på 0,12 mio. kr. Der har i 2016 været bogført og budgetlagt på mange konti, så det er vanskeligt at fremkomme med specifikke årsager til mindre forbruget. Hele kontoplanen på Idrætsområdet er fra 2017 ændret. Dels er antallet af konti reduceret kraftigt, dels er samtlige konti på idrætsanlæg enten sammenlagt til et fællesområde eller på de tre distrikter (Ølstykke, Smørum og Stenløse).

Musikskolen:

Musikskolen, se kommentarerne under tabel 2.