Center for Borgerservice

1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg

Formål

Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne og Den Tværfaglige Myndighed.

Primære opgaver

Center for Borgerservice varetager: Visitation af ældre til pleje og omsorg, genoptræning, hjælpemidler og Specialundervisning, offentlige ydelser og integration samt hjerneskade koordinering. Biblioteker, og kulturelle arrangementer tilknyttet bibliotekerne: Ansvaret for Egedal kommunes hjemmeside. Endvidere er Center for Borgerservice borgernes indgang til Egedal kommune, via Borgertorvet og Callcenter.

Politiske udvalg

Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Erhvervsudvalget.

2. Strategi og resultatmål

Strategiske mål for budgetperioden (2016-19)

 • Center for Borgerservice (CBS) har fokus på den synergi der er i opgaveløsningen, samt effektivisering i organisationen og på tværs af organisationerne i Egedal kommune.
 • Sikre en langsigtet integration af nye borgere i Egedal kommune.

Særlige fokusområder

 • Opbygge borgerservice opgaver på Bibliotekerne, heri pas og kørekort på Smørum Bibliotek.
 • Sikre at Egedal kommune har midlertidige boliger nok, til at kunne rumme nye borgere /flygtninge.
 • I samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg, implementere ”Det gode hverdagsliv”.

Finansielle mål:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af mål

Måltal

Resultat

Budgetafvigelser på områdeniveau 

Med undtagelse af områderne:

 Bibliotekerne og Borgertorvets konto 6 (lønninger) 

Integrations- og Fritvalgsområdet kan som følge af aktivitetsudvidelser stige med 

max +/- 2 %

 

 

max +/- 4 %.

 

max +/- 5%

 

Centerets mål er opfyldt da der max er afvigelse på +/- 2 %. 

Centeret har i løbet af 2016, tilpasset budgettet med -1,39 mio. kr., svarende til -0,5 % af det oprindelige budget.

For Borgertorvets konto 5 (kropsbårne hjælpemidler) en budgetafvigelse på max. +/- 2 %

max. +/- 2 %

Måltallet er ikke overholdt med +/- 2 %, dette skyldes at 0,3 mio. kr. endnu ikke er overflyttet efter udbud af diabetesprodukter.

Hvis de 0,3 mio. kr. var overflyttet i 2016, ville måltallet være overholdt. 

 

Regnskabstallene viser et mindreforbrug på 0,47 mio. kr.

Integrationsområdet kan som følge af aktivitetsudvidelser stige med max 5 %.

max 5%

Budgettet er ikke overholdt da regnskabsresultatet overskrider max 5 %. 

Budgettet er i løbet af 2016 blevet nedjusteret med 16,7 %.  Regnskabstallene viser et mindreforbrug på 0,19 mio. kr.

Fritvalgsområdet kan som følge af aktivitetsudvidelser stige med max 5 %.

max 5%

 

 

 

Budgettet er overholdt. 

Budgettet er i løbet af 2016 blevet nedjusteret med 2,219 mio. kr. svarende til 4,1 %.  Regnskabstallene viser et yderligere mindre forbrug.

Udgifterne til Fritvalgsområdet er løbende blevet korrigeret grundet:  

 • Resultatet af udbud       
 • Implementering af besparelser og effektiviseringer
 • Øget opfølgning og implementering af rehabiliteringsforløb.  

Ikke-finansielle mål:

 

Beskrivelse af mål

Måltal

Resultat

Ultimo 2016 skal Borgertorv og Biblioteker have identificeret og implementeret mindst 5 fællesopgaver.

Implementering af 5 fællesopgaver. 

Borgerservices opgaver tilbydes på bibliotekerne med udgangen ad 2016: 

 • Pasudstedelse på Smørum Bibliotek,
 • medbetjening og undervisning i digitale selvbetjeningsløsninger, 
 • Brev-afstemning ved valg og
 • udstedelse af NemID

Centeret i 2016

Center for Borgerservice går ud med et mindreforbrug samlet på 8,9 mio. kr. Dette skyldes primært revisitering på frit-valgsområdet- personlig pleje - som skal ses i forhold til rehabiliteringsprojektet ”Det gode hverdagsliv”, hvor der nu også er visiteret ud fra kriterierne omkring ”Det gode hverdagsliv”. Det øvrige mindre forbrug ses ved mindre justeringer hen over året. Endvidere har effekten af aktivitetsstoppet i september, udmøntet sig i en højere effekt, end det oprindeligt forudsatte.

Kropsbårne Hjælpemidler

I 2016 blev der foretaget 610 nye bevillinger og 579 genbevillinger inden for området. Der er i årets løb indgået nye indkøbsaftaler på ortopædisk fodtøj samt diabeteshjælpemidler som har betydet et mindre forbrug på i alt 0,6 mio.kr.

Borgertorv & Bibliotek

I Borgertorv & Bibliotek blev Projekt ”Fælles indgang for borgeren” afsluttet i april 2016. I projektet blev der testet flere forskellige servicetilbud til borgerne, hvorefter der blev udvalgt følgende fællesopgaver som både bliver varetaget af team Borgertorv og team Bibliotek: Udstedelse af pas, medbetjening, undervisning af borgere i digitale løsninger, brevafstemning og udstedelse af NemID.

Budgettet på Fritvalgsområdet er løbende blevet korrigeret grundet: 

 • Resultatet af udbud
 • Implementering af besparelser og effektiviseringer
 • Øget opfølgning og implementering af rehabiliteringsforløb.

Resultater er, at der har været et mindreforbrug på 4,1 % i regnskab 2016, hvilket skyldes at der bl.a. er reduceret med 13.000 visiterede timer i 2016.  

På integrationsområdet har der været fokus på standardisering af tilbuddene ved bevilling af hjælp til etablering af ny bolig. Der er indgået aftale med Ikea i forhold til boligpakker. Disse er implementeret i juli 2016, hvorfor der ses en reduktion i udgifterne på 16,7 %.

3. Driftsregnskab

3.1 Driftsregnskab

Helt overordnet set har centeret overholdt sit budget, dog med et væsentligt mindreforbrug. 

Regnskabet for 2016 udgør 267,3 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der -9,83 mio. kr. i mindreforbrug og i forhold til korrigeret budget 2016, er der -8,44 mio. kr. i mindreforbrug. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for -1,39 mio. kr.  

I forhold til korrigeret budget er der mindreudgifter til løn på -2,04 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at løn der relaterer sig til borgere (som er arbejdsgivere), er bogført på øvrige driftsudgifter, men er budgetteret på løn. 

Der ses et mindre forbrug på -2,88 mio. kr. til øvrige driftsudgifter. Mindre forbruget udgør reelt -5,92 mio. kr., idet der er bogført udgifter til private leverandører, der er budgetlagt som løn. 

Mindreforbruget fordeler sig hen over flere aktiviteter, jf. tabel 4. Her skal dog særligt nævnes, at der til fritvalgsområdet - personlig pleje - ses mindreudgifter på 5,7 mio. kr., der kan begrundes i færre antal visiterede timer hen over efteråret 2016.

Der ses endvidere merindtægter på -3,52 mio. kr. bl.a. som følge af øget opkrævning fra andre kommuner til førtidspension, boligydelse og personlig hjælp. Endvidere er der opkrævet regresindtægter vedrørende sygedagpenge, for ca. 1,2 mio. kr. mere end budgetlagt. Denne indtægt modsvares dog af en merudgift til konsulentbetaling for håndtering af opgaven.

Overførsel af mindreforbrug for 2016 til 2017 på i alt 3,22 mio.kr.

Sekretariat og Ledelse:

Nedenstående beløb ønskes overført til 2017. Beløbet skal bruges til:

 • Merudgifter på administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0,72 mio. kr. Stigningen blev først meddelt i brev af 29/12 2016 fra Udbetaling Danmark.
 • Administrationsbidrag til Revisionsfirmaet BDO mio. kr. 0,25. Overførslen søges da der ikke er budgetlagt med administrationsbidraget i 2017.
 • Budget til drift af hjemmeside 0,1 mio. kr. Overførslen søges da der ikke er budgetlagt i 2017 til drift af hjemmeside. 

Biblioteker og borgertorv: 

Endvidere søges om overførsel af 0,3 mio. kr. til arm- og benproteser, der er bevilliget i 2016, men regningen modtages primo 2017.

Den Tværfaglige myndighed: 

Der søges om overførsel af budget på 1,13 mio. kr. til handicapbiler der er bevilliget i 2016. Borgerne har klaget over sagerne, idet de har ønsker om større biler, derfor er regningen endnu ikke modtaget. 

Egedal kommune har modtaget puljemidler til ”Klippekort”. Der ansøges om overførsel af 0,72 mio. kr., da beløbet omhandler ubrugte midler, som skal refunderes til Sundheds- og Ældreministeriet i forbindelse med regnskabsafslutningen for projektet.

Regnskabet vedrørende Social- og Sundhedsudvalget udviser et mindreforbrug på -9,83 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og et mindre forbrug på -8,44 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. 

Afvigelsen kan primært henføres til mindreudgifter i rammen for Den Tværfaglige Myndighed, hvor der er budget til personlig pleje. Mindreudgiften udgør 5,72 mio. kr. jf. tabel 4 som kan begrundes i antal færre visiterede timer hen over efteråret 2016.

Regnskabet vedr. Kultur- og Erhvervsudvalget svarer stort set til budgettet og udgør et mindre forbrug på -0,52 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, og et mindre forbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

3.2 Opfølgning på primære udgifts- og indtægtsdrivere

Primære drivere

Resultater

 1. Antallet af ældre borgere

Antallet af ældre har en stor påvirkning på aktivitetsniveauet for Center for Borgerservice på Pleje- og omsorgsdelen. Prognosen for antallet af ældre er baseret på en befolkningsprognose udarbejdet af Center for Administrativ Service. Center for Borgerservice fungerer som bestiller på både den kommunale leverandør og for de private leverandører. Opgaverne var i udbud for De private leverandører og resultatet fik fuld gennemslagskraft i 2016.

Antallet af ældre blev beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosen pr. 28.02.2015. Antal ældre blev beregnet til 7.619. Fordelingen af ældre i henhold til aktiviteter er opgjort på baggrund af den procentvise fordeling for 2014.

Det faktiske  antal ældre var i 2016 7.825 personer. 

 1. Timepriser på Fritvalgsområdet

Som nævnt ovenfor blev udbud på Fritvalgsområdet implementeret pr. ultimo 2015, således at der fra og med 2016 er to nye timeprisstrukturer fra to private leverandører. Fra 2016 er der ligeledes sket afregning pr. visiteret time til den kommunale leverandør, hvilket er en ny afregningsform. 

Af de to timepriser fra privatleverandører, var der et generelt fald i timepriserne, hvor der hos den anden leverandør var en stigning. 

Hos den kommunale leverandør var der ingen ændring i timepriserne.  

 1. Antal bevilligede hjælpemidler – kropsbårne

Området blev i 2016 budgetlagt med 1.632 borgere. De faktiske antal udgjorde 1.829 som i 2016 fik bevilget kropsbårne hjælpemidler. 

I forhold til antal handicapbiler var der en forventning om at ca. 16 borgere skulle modtage tilskud til handicapbil, hvilket faktisk er opgjort til 13 borgere. Desuden var der en forventning om særlig indretning af biler til 22 borgere, hvilket reelt har udgjort 18 indretninger.

 1. Frederikssund/Egedal hjælpemiddeldepot § 60 selskab

Hjælpemiddeldepotet drives som fælles selskab med Frederikssund. 2014 og 2015 har vist sig at akkumulere en væsentlig større aktivitet, som til dels er styret af Region Hovedstadens ændring af udskrivning på sygehusene, samt af den demografiske udvikling. I 2016 har der været gennemført en økonomisk analyse, som skal være med til at gøre aktiviteten og indsatsen mere synlig og for at imødegå den væsentlig større aktivitet. Den økonomiske analyse har ikke haft konsekvenser for regnskab 2016, dog budgettet justeret fremadrettet. 

 1. Antallet af borgere tilkendt Førtidspension

Det blev vurderet, at antallet af borgere som skulle tilkendes Førtidspension, for 2016 vil være 25 helårspersoner som skulle modtage førtidspension. I 2016 er der blevet tilkendt førtidspension til 46 borgere, fordelt over hele året, i gennemsnit svarende til 23 helårspersoner.  Der er pr. 31.12 2016 opgjort 802 borgere som har modtaget førtidspension mod en forventning på 886 borgere.

Samlet set er budgettet reduceret med -3,4 mio.kr.

3.3 Periodiseret oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab


Figur 1 – Udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr.

I februar måned ses et højere forbrug på 2,3 mio.kr. end budgetlagt, hvilket skyldes betaling af efterregulering for 2015 af boligydelser og boligsikring.

I juli ses en forskydning af regningsbetaling til august.

I september måned ses et meget højt forbrug både i forhold til juli og august måneder men også i forhold til det budgetterede i disse måneder. Årsagen skyldes forskydninger af regningsmodtagelse fra private leverandører fra juli til hhv. august og september måned.

I oktober og november måned ses et faldende forbrugsmønster i forhold til budgettet, hvilket bl.a. skyldes opbremsning jf. Byrådsvedtagelse af 31.august 2016.


Figur 2 – Indtægtsniveau i 1000 kr. 

I februar måned ses et fejlagtigt udgiftsbudget på 1,2 mio.kr. vedr. huslejeindtægter i midlertidige boliger, som omplaceres og udlignes i maj måned.

I august og september måned, ses forventede refusionsindtægter på Driftssikring af boligbyggeri, lejetab, som først modtages og bogføres i oktober måned.

I december måned reguleres indtægterne vedrørende statsrefusion, hvilket samlet giver mindreindtægter i forhold til det budgetterede.

3.4 Effektiviseringer og reduktioner i 2016

Center for Borgerservice har været pålagt at gennemføre en række effektiviseringer og reduktioner i 2016. Tabellen neden for viser i hvor høj grad centeret har realiseret disse. 

Center for Borgerservice har samlet skulle effektivisere for -9,816 mio. kr., hvilket er opfyldt.

4. Aktivitetsregnskab

4.1 Aktivitetsregnskab

Tabel 4 angiver regnskabet for 2016 for aktiviteter fordelt pr. ramme.

Der redegøres for afvigelser i de respektive rammer i Center for Borgerservice.

Sekretariat og ledelse viser et merforbrug på 1,80 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et merforbrug 0,45 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt merudgifter til løn, som følge af en effektiviseringspulje, som blev budgetlagt på løn. I 2017 undersøges det hvor stor en andel af puljen som reelt skal effektiviseres på løn og på drift. 

De samlede aktiviteter på Biblioteket og Borgertorvet viser mindreudgifter i forhold til oprindeligt budget på -2,65 mio. kr. og mindreudgifter i alt for -0,69 mio.kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skal dog også ses i lyset af at der i efteråret 2016, har været udbud på kropsbårne hjælpemidler, hvilket har medført lavere priser. 

Borgerservice viser et mindreforbrug på -2,69 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og -0,25 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes særligt udgifter til førtidspension, der skyldes øget udfasning af de gamle pensionsordninger.

Den Tværfaglige myndighed viser et mindreforbrug på -6,58 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og –8,23 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.  I forhold til det korrigerede budget er der følgende forklaringer:

 • Administration viser mindreudgifter på -0,93 mio. kr. fordelt med mindreforbrug til løn på -0,6 mio.kr. som skyldes stillingsvakancer og mindreforbrug til drift på -0,33 mio.kr.  som kan henføres til mindreudgifter til lægeerklæringer og personaleaktiviteter.
 • Personlig pleje viser mindreudgifter på -5,72 mio. kr., der kan begrundes i antal færre visiterede timer hen over efteråret 2016.
 • Diverse aktiviteter viser mindreudgifter på -0,98 mio.kr. Mindreforbruget kan særligt henføres til en stigning i indtægter som følge af regresindtægter vedr. sygedagpenge.