Bevillingsoverholdelse

Bevillingsoverholdelse


* Fortegn: + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt

Det er ledelsens vurdering, at bestemmelserne om, at der ikke må oppebæres indtægter eller afholdes udgifter uden bevilling (Lov om Kommunernes Styrelse § 40), er overholdt i året.

Kommunen har i alt 10 bevillingsområder på driften.

I forhold til det oprindelige budget er der givet tillægsbevilling på netto 10,1 mio. kr., svarende til 0,4 %.

Det er kommunens opfattelse, at de konstaterede bevillingsoverskridelser for alle centre kan henføres til lovhjemlede meraktiviteter, hvor det ikke har været muligt at få afgivet tillægsbevilling inden regnskabsårets udløb.

Mindreforbruget under Center for Administrativ Service udgør 14,5 mio. kr.

Den samlede afvigelse i forhold til korrigeret budget ligger på 1,5 %.