Befolkningsudvikling

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen viser den forventede udvikling i befolkningens alderssammensætning, og bosætningen i Kommunens geografiske områder. Væsentlige dele af budgettet er afhængigt af befolkningsprognosen. Det drejer sig blandt andet om daginstitutions-, ældre- og sundhedsområdet samt skoler, hvor prognosen f.eks. anvendes i elev-prognosen, der medvirker til at styre antallet af skoleklasser. Befolkningsprognosen anvendes også i beregning af Egedal Kommunes indtægter.

Befolkningsprognosen er således et vigtigt redskab i planlægningen. Det er derfor vigtigt, hvor præcist den rammer den faktiske udvikling.

Den befolkningsprognose, som lå til grund for budgetlægningen for 2016, blev godkendt af Økonomiudvalget den 18. marts 2015. Prognosen viser forventningen frem til 2027.

Nedenstående tabel viser det forventede og faktiske antal borgere i Egedal Kommune pr. 31. december 2016. Tabellen viser om udviklingen i 2016 forløb som ventet i prognosen.

Der var forventet et samlet folketal 31. december 2016 på 43.203 indbyggere. Det faktiske tal blev 43.085 – dvs. 118 færre.

Folketallet blev således noget lavere end ventet i prognosen. Afvigelserne i aldersklasserne påvirker forskellige dele af kommunens regnskab.


Sammenligning af prognose med det faktiske befolkningstal

Børn

For de 0–2 årige var der ved udgangen af 2016 6 færre end forventet.  Der blev i 2016 født 400 børn. Der var forventet 368 fødsler, dvs. en forskel på 32 børn.

Fødselstallet har siden 2006 været støt faldende. I 2015 blev faldet mindre end forventet. Tallene for 2016 viser et stigende fødselstal. Det er relevant for vuggestue/dagpleje-området.

For de 3–5 årige var der i 2016 en afvigelse på 63 i forhold til prognosen. 
Aldersklassen er relevant for børnehaveområdet.
For de 6–16 årige var der forventet 7.060 personer og det faktiske tal blev 60 lavere. Det er relevant for skoleområdet, der også ser et fald i disse år. 

Unge

Blandt de 17–24 årige var der en forskel på 170 personer. Afvigelsen viser, at de 17-24 årige som også i tidligere år ikke er flyttet hjemmefra i den forventede takt. 

Set fra et kommunaløkonomisk synspunkt, har denne alderskasse ikke den store økonomiske betydning, idet de typisk vil være på en ungdomsuddannelse, som ikke er i kommunalt regi. 

Voksne

Blandt de 25 – 39 årige er der en afvigelse på 58. Aldersklassen udgør en stor andel af de primære skatteydere. Der har med andre ord været flere skatteydere i denne alder end forudsat i budgettet. Det får dog ikke betydning for regnskabet, da Egedal Kommune valgte statsgaranti for 2016. Det betyder at kommunen har fået et fast skatteprovenu i 2016, uanset hvordan udviklingen i det faktiske folketal har været.

Blandt de 40–64 årige er der 104 færre borgere. Denne aldersklasse er langt den største og har den primære betydning for skattegrundlaget. Flere er fraflyttet end forventet. 

Ældre

Af de 65–74 årige - de ”yngre” pensionister - var der 84 færre end forventet, hvilket også skyldes større fraflytning.  

Blandt de 75–84 årige er der en afvigelse på 3 personer.

For de 85 årige og opefter er der 26 færre og et samlet tal på 434 ved udgangen af 2016.

Det er typisk de ældste, der har størst betydning for ældreplejen i kommunen, da de som regel er de mest plejekrævende. Dermed får afvigelser ofte stor økonomisk betydning.

Nybyggeri og tilflytning

Omfanget af nyopførte boliger blev i 2016 som forventet i prognosen. Der blev indflyttet i 204 nye boliger mod forventet 207.