Anlægsoversigt


Tabel 1 Oversigt over materielle anlægsaktiver

Den samlede værdi af kommunens anlægs-aktiver udgør pr. 31. december 2016 i alt 1.718,2 mio. kr.

Den bogførte værdi er således efter afskrivninger 80,2 mio. kr. lavere end værdien ultimo 2015.

Når der bliver a agt byggeregnskab for det nye rådhus og sundhedscenter vil de to igangværende projekter vedrørende rådhuset og sundhedscenteret blive udlignet. Derefter vil rådhuset og sund- hedscenteret blive oprettet som nye aktiver.